Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021

Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2021

 

Bwriedir i etholiadau nesaf Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gael eu cynnal ar Mai 2021.

Cafodd rolau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu eu creu gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011, a chynhaliwyd yr etholiadau cyntaf yn 2012.  Cynhaliwyd yr ail etholiad ym mis Mai 2016.

Cynhelir etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu mewn 40 ardal heddlu sy'n cwmpasu Cymru a Lloegr. Mae gan bob ardal blismona ei Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu ei hun:

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru yn cwmpasu ardal blismona'r saith awdurdod lleol canlynol:

  • Rhondda Cynon Taf
  • Bro Morgannwg
  • Caerdydd
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Merthyr Tudful
  • Abertawe
  • Pen-y-bont ar Ogwr

Awdurdod lleol Bro Morgannwg fydd yn cynnal etholiadau'r Comisiynydd ar gyfer De Cymru yn 2021. Debbie Marles o Gyngor Bro Morgannwg fydd Swyddog Canlyniadau Ardal yr Heddlu ar gyfer Ardal Heddlu De Cymru yn Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ym mis Mai 2021, a hi fydd yn gyfrifol am y broses gyffredinol o gynnal etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn, gan gynnwys dyddiadau allweddol ar gyfer yr etholiad, yma.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am rôl a chyfrifoldebau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar wefan y Swyddfa Gartref.

Mae Cymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) hefyd wedi creu dogfen briffio ar gyfer y rheini a allai fod â diddordeb mewn ymgeisio am y rôl, a gallwch ddod o hyd iddi yma.

Cafodd y fideo hwn ei greu gan Gymdeithas Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (APCC) ac mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r ffordd y gall aelodau'r cyhoedd leisio eu barn o ran pwy yw eu Comisiynydd nhw.

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiad ar gyfer ymgeiswyr Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'u hasiantau, gan gynnwys y cymwysterau sydd eu hangen er mwyn sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

I gael rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gallu pleidleisio, neu i gofrestru i bleidleisio, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Mae Cymdeithas Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa hefyd wedi cyhoeddi rhywfaint o ganllawiau ar gyfer ymgeiswyr mewn perthynas â'r Cynllun Annibynnol Ymweld â Phobl yn y Ddalfa.

Os ydych chi'n ystyried dod yn ymgeisydd ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a bod angen rhagor o wybodaeth arnoch neu os oes gennych ragor o gwestiynau am yr etholiadau hyn neu am swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, cysylltwch â ni ar:- COMMELECT@south-wales.pnn.police.uk

Fel arall, ffoniwch ein swyddfa ar 01656 869366. Bydd y Prif Weithredwr, Lee Jones neu'r Arweinydd Strategol, Jacqueline Trow, yn gallu eich helpu gydag unrhyw gwestiynau.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >