Resize Text:

Switch to:

Lles Anifeiliaid

Beth mae'r ymwelwyr yn ei wneud?

Mae parau o wirfoddolwyr yn ymweld â chyndai, stablau, faniau cŵn a wageni ceffylau'r heddlu yn yr Adran Cŵn a Cheffylau yn ddirybudd bob wythnos er mwyn arsylwi ar les cŵn a cheffylau'r heddlu ar y safle, ac adrodd arno. Mae'r ymwelwyr yn cyflwyno adroddiadau ysgrifenedig i dîm y Comisiynydd ac mae unrhyw faterion a phryderon yn cael eu trafod â'r Panel Lles Anifeiliaid, sy'n cwrdd deirgwaith y flwyddyn.  Mae aelodau'r panel yn cynnwys milfeddyg lleol, yr RSPCA a'r Arolygydd sy'n gyfrifol am yr adran.

 

Pam mae hyn yn bwysig?

Er nad yw'r cynllun yn ofynnol yn gyfreithiol, mae'r Comisiynydd a Heddlu De Cymru yn falch bod De Cymru yn un o'r nifer gynyddol o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr sy'n cynnal cynllun ymweliadau lles anifeiliaid.

 

Sefydlwyd y cynllun yn Ne Cymru yn 2001, yn dilyn marwolaeth ci mewn heddlu gwahanol. Fel rhan o'r gwersi a ddysgwyd tynnwyd sylw at yr angen am gynllun tryloyw ac atebol er mwyn ennyn hyder y cyhoedd yn y gofal a roddir i anifeiliaid yr heddlu a'r ffordd y cânt eu hyfforddi. Cefnogir y cynllun gan yr RSPCA ac elusen Dogs Trust, ac mae hefyd yn golygu bod ein heddlu'n gallu cael cŵn rhodd gan Dogs Trust os ydynt yn addas i gael eu hyfforddi fel cŵn yr heddlu.

 

Mae'r canllawiau ar ymweld yn cynnwys pam angen lles yr RSPCA ar gyfer anifeiliaid.

 

Pwy yw ein gwirfoddolwyr?

Ar hyn o bryd caiff gwirfoddolwyr eu dethol o blith aelodau'r Paneli Ymweld â Dalfeydd, a benodir yn dilyn proses gwneud cais.

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >