Resize Text:

Switch to:

Cynllun Ymweliadau Annibynnol â Dalfeydd

Beth mae Ymwelwyr â Dalfeydd yn ei wneud?

Mae parau o wirfoddolwyr yn cyrraedd dalfeydd yr heddlu yn ddirybudd ac yn cael mynediad uniongyrchol i ardal y celloedd. Maent yn archwilio amodau'r celloedd a'r ddalfa, ac yn siarad ag unigolion sy'n cael eu cadw er mwyn sicrhau bod eu hawliau, eu hawliadau, eu lles a'u hurddas yn cael eu cynnal. Mae'r ymwelwyr yn llunio adroddiad ysgrifenedig ar ôl pob ymweliad er mwyn darparu cofnod o'u harsylwadau ac unrhyw bryderon.

Caiff unrhyw broblemau eu datrys gyda Rhingyll y Ddalfa yn ystod yr ymweliad a/neu eu hadrodd i dîm y Comisiynydd a'u trafod yn ystod cyfarfodydd panel chwarterol.

Nid yw'r ymwelwyr yn rhoi sylw i'r rhesymau pam mae'r unigolion wedi cael eu cadw yn y ddalfa na'u manylion, a rhaid iddynt barchu cyfrinachedd bob amser.

 

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae ymweld â dalfeydd yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd bod eu dalfeydd lleol yn ddiogel ac, ar lefel genedlaethol, mae'n cyfrannu at rwymedigaethau hawliau dynol y DU. Mae heddluoedd yn croesawu rôl ymwelwyr â dalfeydd er mwyn rhoi cipolwg annibynnol iddynt ar eu dalfeydd, gan ddarparu pâr ychwanegol o 'lygaid a chlustiau' annibynnol a all helpu i wella gwasanaethau. 

Prif Gwnstabl Cynorthwyol, Jenny Gilmer:

“Mae'r fenter Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn enghraifft wych o'r ffordd y mae cymunedau De Cymru yn ein helpu i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'r rhai sy'n cael eu cadw yn y ddalfa. Mae'n ein galluogi ni, fel sefydliad, nid yn unig i glywed barn ymwelwyr annibynnol, ond hefyd i adrodd yn ôl am y gwaith a wneir mewn ymateb i'w sylwadau. Mae'r ymwelwyr â dalfeydd yn rhoi o'u hamser i gyflawni'r rôl bwysig iawn hon, ac rydym yn hynod ddiolchgar iddynt am eu gwybodaeth a'u harbenigedd.“

 

Ymwelwyr â Dalfeydd

Ar hyn o bryd mae gennym 32 o ymwelwyr â dalfeydd yn Ne Cymru, sydd wedi'u rhannu'n ddwy ardal banel:

  • Mae Panel y Dwyrain yn ymweld â dalfeydd Bae Caerdydd a Merthyr Tudful, ac mae'n cynnwys 16 o wirfoddolwyr sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Ymwelir â phob dalfa o leiaf unwaith yr wythnos.
  • Mae Panel y Gorllewin yn ymweld â dalfeydd Pen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe, ac mae'n cynnwys gwirfoddolwyr sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn ardaloedd awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe.

Ymwelir â phob dalfa o leiaf unwaith yr wythnos.

 

Cymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (ICVA)

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn aelod o Gymdeithas yr Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (ICVA), sef y sefydliad cymorth ar gyfer ymweld â dalfeydd yng Nghymru a'r DU. Mae ICVA yn gweithio'n agos gyda chynlluniau lleol a chyda'r Swyddfa Gartref ac unigolion a sefydliadau cenedlaethol eraill sy'n ymwneud â sicrhau diogelwch ac arfer da mewn dalfeydd. 

 

Mae Cynlluniau Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd Heddluoedd Dyfed Powys, Gwent a De Cymru yn anfon cynrychiolwyr, yn eu tro, i gyfarfodydd bwrdd a Fforwm Arbenigwyr Cenedlaethol ICVA.

 

Sut y caiff gwirfoddolwyr eu recriwtio?

Gweler yr hysbysebion ar y wefan hon pan fyddwn yn recriwtio aelod-wirfoddolwyr newydd ar gyfer unrhyw un o'n paneli ymweld â dalfeydd. Gellir hefyd wneud ceisiadau ar unrhyw adeg, i'w cadw ar ein rhestr wrth gefn.

 

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >