Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Mynd i’r afael â galwyr stepen drws niwsans a masnachwyr diwahoddiad

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn gweithio gydag asiantaethau partner a chymunedau yn Ne Cymru er mwyn mynd i’r afael â galwyr stepen drws niwsans a masnachwyr diwahoddiad.

Mae gan rai pobl reswm dilys dros alw i’ch gweld, fel cynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol, gwasanaethau brys neu weithwyr y GIG, ond gwyddom fod masnachwyr diwahoddiad sy’n ceisio gwerthu nwyddau neu wasanaethau yn gwylltio ac yn codi ofn ar lawer o bobl.

Felly, rydym wedi llunio llyfryn o’r enw ‘Eich cartref, eich Hawl i ddweud NA wrth Fasnachwyr Diwahoddiad a Galwyr Niwsans’ gyda gwybodaeth am eich hawl fel preswylydd, a phwy y gallwch gysylltu â hwy i gael rhagor o gyngor a chymorth.

Mae’r llyfryn yn dod gyda sticer y gallwch ei arddangos ar eich drws neu ffenestr er mwyn dangos yn glir nad ydych yn croesawu galwyr/masnachwyr stepen drws diwahoddiad.

Rydym yn annog pob preswylydd i arddangos y sticer. Bydd hyn nid yn unig yn atal galwyr stepen drws niwsans a masnachwyr diwahoddiad rhag curo ar eich drws, ond bydd hefyd yn helpu’r aelodau sydd fwyaf agored i niwed yn eich cymuned gan nodi nad yw eich cymdogaeth yn croesawu’r unigolion a’r sefydliadau hyn.


Cael eich Sticer a Llyfryn ‘Dim Galwyr Niwsans / Dim Masnachwyr Diwahoddiad’

Bydd y llyfryn a’r sticer yn cael eu dosbarthu i’n cymunedau yn Ne Cymru gan ein timau plismona yn y gymdogaeth a’n gwirfoddolwyr.

Mae awdurdodau lleol hefyd yn ein helpu i ddosbarthu’r rhain i gymunedau lleol drwy osod copïau o’r llyfryn a’r sticeri mewn lleoliadau allweddol fel llyfrgelloedd lleol, fel y gallwch gasglu eich copi.

Fel arall, cliciwch ar y delweddau isod i lawrlwytho’r llyfryn (A5) a’r sticeri. Yna bydd angen i chi roi’r sticeri yn eich drws neu ffenestr:

No Nuisance callers sticker    Cover of booklet Welsh


Gweithio mewn partneriaeth

Mae’r fideo isod yn dangos Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael, Timothy Pocknell o Safonau Masnach, a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru Sarah Rochira yn siarad am yr angen ar gyfer yr ymgyrch hon a’i hamcanion:

Caiff y prosiect ei ariannu gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, ac wedi ei ddatblygu ar y cyd â nifer o asiantaethau partner.


Y wybodaeth ddiweddaraf…
facebook icon Twitter

Dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ar yr ymgyrch hon @commissionersw @swpolice neu hoffwch dudalen facebook Heddlu De Cymru: /swpolice

Y newyddion diweddaraf

Mae Panel Heddlu a Throsedd De Cymru yn cefnogi'r cynnydd arfaethedig i braesept…

Mae Panel  yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi cytuno i gynyddu praesept yr heddlu a fydd yn cael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â thrais difrifol a t…

Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >