Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cynllun Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched

Heddlu De Cymru yn cymryd camau er mwyn mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a’r Prif Gwnstabl, Peter Vaughan, wedi ailddatgan eu hymrwymiad i leihau trais yn erbyn menywod a merched yn sylweddol, gyda chynllun gweithredu ar y cyd.

Nod y cynllun yw adeiladu ar waith presennol gyda phartneriaid er mwyn cyflawni’r canlynol:

  • Gwella’r gwaith o nodi ac ymyrryd yn gynnar
  • Cynyddu nifer y troseddau y rhoddir gwybod amdanynt drwy wella hyder dioddefwyr
  • Annog atal

Mae mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth plismona yng Nghynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2014 y Comisiynydd. Mae’r Cynllun i Fynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched yn dilyn adolygiad thematig a’i nod yw helpu’r rheini sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig, trais rhywiol, stelcio, anffurfio organau cenhedlu benywod, masnachu a throseddau ar sail “anrhydedd”, fel y’i gelwir.

Mae trais sy’n seiliedig ar rywedd yn flaenoriaeth ar hyn o bryd oherwydd nifer y menywod a’r merched sydd mewn perygl ohono ond mae’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl yn benderfynol o sicrhau bod y sawl sy’n cael eu cam-drin yn teimlo y gallant roi gwybod am unrhyw droseddau a’u bod yn derbyn cefnogaeth gan y gwasanaeth gorau posibl.

Mae’r gwaith hwn yn gyfle i wella diogelwch menywod a merched ledled De Cymru drwy gyfuno gweithrediadau’r heddlu gyda chynigion Llywodraeth Cymru yn y ddeddfwriaeth sydd i ddod ar Roi Terfyn ar Drais yn erbyn Menywod a Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Helpwch ni i gefnogi ein hymgyrch drwy ddilyn @commissionersw a @HeddluDeCymru ac ymunwch â’r sgwrs #agoreinllygaid.

Edrychwch ar Gynllun Heddlu De Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched 2014 – 17

Beth yw trais yn erbyn menywod a merched?

Mae’r Cenhedloedd Unedig yn diffinio trais yn erbyn menywod fel unrhyw weithred o drais ar sail rhyw sy’n arwain at niwed corfforol, rhywiol neu seicolegol neu ddioddefaint i fenywod, neu sy’n debygol o arwain atynt. Mae hyn yn cynnwys bygwth trais o’r fath, gorfodaeth neu golli rhyddid, p’un a yw’n digwydd yn gyhoeddus neu’n breifat.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Cam-drin domestig
  • Trais rhywiol, gan gynnwys ymosodiad rhywiol ac aflonyddwch rhywiol
  • Arferion niweidiol (gan gynnwys priodas dan orfod, anffurfio organau cenhedlu, babanladdiad benywaidd a throseddau ar sail “anrhydedd” fel y’i gelwir)
  • Masnachu
  • Caethwasiaeth rhywiol

Beth am drais yn erbyn dynion?

Gwyddom y gall y math hwn o gam-drin effeithio hefyd ar ddynion a bechgyn a’u bod nhw hefyd yn ddioddefwyr trais. Byddwn yn sicrhau bod yr heddlu yn parhau i gynnig y gwasanaeth a’r cymorth gorau posibl i ddioddefwyr sy’n ddynion a bechgyn. Fodd bynnag, mae’n hysbys yr effeithir ar fenywod yn anghymesur o ran nifer a difrifoldeb y digwyddiadau a dyna pam rydym yn canolbwyntio ar drais yn erbyn menywod a merched.

Mae Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr yn dangos y bydd bron un o bob tair menyw yn cael profiad o gam-drin domestig rywbryd neu’i gilydd yn ystod eu bywydau ac y bydd bron un o bob pum menyw yn cael profiad o drais rhywiol o ryw fath.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >