Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adolygiad Thematig Trais yn erbyn Menywod a Genethod

Mae ‘Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Genethod’ yn flaenoriaeth allweddol yn y Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu ar gyfer De Cymru. Er cydnabod y gallai’r mathau hyn o gam-drin a thrais hefyd effeithio ar ddynion a bechgyn, mae’n parhau’n wir bod menywod yn dioddef yn anghymesur o safbwynt nifer y digwyddiadau a’u difrifoldeb.

Canfu Arolygiad Troseddu Prydain fod ymron i un o bob tair menyw wedi dioddef cam-drin domestig rywbryd yn ystod eu bywydau a bod un o bob pum menyw wedi dioddef rhyw fath o drais rhywiol.    Ymhellach, menywod sydd i gyfrif am 89% o’r rhai sydd wedi profi pedwar neu fwy o ddigwyddiadau trais domestig.

Dechreuodd yr adolygiad thematig Trais yn erbyn Menywod a Genethod fis Gorffennaf 2013 a pharhaodd dros bum mis.  Dyma’r broses adolygu thematig gyntaf i Heddlu De Cymru ei chyflawni.

Roedd y broses yn cynnwys:

 • Digwyddiad Ymgysylltu â Phartneriaid Cam-drin yn y Cartref gydag ymarferwyr mewnol ac allanol sy’n gweithio ar draws De Cymru. Cadeiriwyd gan y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu.
 • Cyfarfod o gwmpas y bwrdd â Phrif Weithredwyr Cymorth i Fenywod Cymru a Phrif Weithredwyr Grwpiau Cymorth i Fenywod lleol, gyda’r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl Cynorthwyol ar gyfer Troseddau Arbenigol yn cyd-gadeirio.
 • Cyfarfod â dioddefwyr cam-drin domestig a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio â hwy.
 • Sesiwn ar drais yn erbyn menywod a genethod gydag uwch arweinwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio o fewn y sector Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
 • Archwilio’r data a’r wybodaeth fewnol ar ddulliau Heddlu De Cymru o ymdrin â thrais yn erbyn menywod a genethod.
 • Cyfarfod â ‘chyfeillion beirniadol’ (arbenigwyr ym maes trais yn erbyn menywod a genethod) i drafod ein sefyllfa, ein hargymhellion a’n sialensiau dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu.Roedd y trafodaethau â phartneriaid ac arbenigwyr allanol ar sail prif amcanion y Cynllun Heddlu aGostwng Troseddu, sef:
  • Gostwng lefelau diffyg adrodd
  • Gostwng difrifoldeb trais yn erbyn menywod a genethod
  • Gweithio’n fwy effeithiol â phartneriaid
  • Gwella cymorth i ddioddefwyr
  • Gwella dadansoddi materion ‘cuddiedig’ parthed trais yn erbyn menywod a genethod

Roedd y broses yn amlygu’r gwaith cadarnhaol mae Heddlu De Cymru’n parhau i’w wneud a pharch uchel yr asiantaethau partner i waith yr heddlu.  Dangosai ymrwymiad gwirioneddol uwch swyddogion ac aelodau staff Heddlu De Cymru i fod yn agored i’w herio er mwyn gwella, lle bynnag y gellid, er budd dioddefwyr.  Mae’r adolygiad hefyd wedi amlygu pa mor gymhleth yw darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i ddioddefwyr mathau mor ddifrifol o gam-drin a thrais.

Roedd y canfyddiadau cyffredinol yn amlygu’r prif faterion y dylai Heddlu De Cymru eu hystyried ar gyfer y dyfodol er mwyn cyflawni amcanion blaenoriaeth y Comisiynydd o fewn y Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu o ‘fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a genethod’. Mae ein hadolygiad thematig cynhwysfawr ar drais yn erbyn menywod a genethod o fewn Heddlu De Cymru wedi arwain at ddatblygu’r cynllun ar y cyd hwn. Rydym yn awyddus i gyflawni’n gadarnhaol y camau a nodir yn y cynllun er mwyn gweithio i atal trais yn erbyn menywod a genethod a chynnig yr ymateb gorau posibl i ddioddefwyr.

I weld y Cynllun Mynd i’r Afael â Thrais yn erbyn Menywod a Genethod, gweler isod: (The South Wales Police Plan for Tackling Violence against Women and Girls 2014 -17)

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >