Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Trais yn Erbyn Menywod Genethod

Mae mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod a merched yn flaenoriaeth i Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, a'r Prif Gwnstabl

Ni ellir goddef edrych y ffordd arall pan fydd menywod yn dioddef trais. Gall yr effaith fod yn ddinistriol, yn hirhoedlog ac yn angheuol ar gyfer menywod, eu plant, eu teuluoedd a’u cyfeillion.

Mae trais yn erbyn menywod yn cynnwys ystod eang o feysydd, gan gynnwys cam-drin domestig, trais rhywiol, stelcian, anffurfio organau cenhedlu benywod, masnachu pobl, a throseddau yr honnir eu cyflawni ar sail “anrhydedd”.

Mae ystod mor eang o feysydd yn gofyn dull gweithredu sydd wedi’i gydgysylltu, ei gynllunio a’i gyflwyno’n effeithiol. Mae’r Prif Gwnstabl a’r Comisiynydd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a genethod ar draws ardal Heddlu De Cymru a dylem oll fod yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed hyd yma.

Mae’r ymrwymiad hwnnw’n cynnwys cynyddu hyder dioddefwyr i adrodd ynghylch trais yn eu herbyn, lleihau achosion o droseddu parhaus a chynyddu ymwybyddiaeth o’r angen am weithredu cadarn wrth ymateb i’r drosedd hon.

Mae adolygiad gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi wedi cydnabod y cyswllt rhwng blaenoriaethau strategol y Comisiynydd a dymuniad y Prif Gwnstabl i fuddsoddi mewn datblygu mentrau gweithredol.

Mae ein graddfa arestio o 96 y cant ar gyfer troseddau cam-drin domestig yr adroddir amdanynt yn llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol ond mae mwy o waith eto i’w wneud ac nid oes unrhyw le i fod yn hunanfodlon.

Y gwir plaen yw bod menywod yn fwy tebygol o ddioddef oherwydd cam-drin domestig na dynion, sy’n wahanol i’r sefyllfa yn achos pob math arall o droseddu treisgar, pan fydd dynion yn fwy tebygol o fod yn ddioddefwyr.

Ni allwn fyth anghofio bod deg o bobl wedi cael eu llofruddio o ganlyniad i gam-drin domestig ar draws Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot dros y chwe blynedd diwethaf. Pob mis, ystyrir bod 180 o ddioddefwyr cam-drin domestig mewn perygl o gael eu llofruddio neu o ddioddef niwed difrifol ar draws y rhanbarth.

Ardal Heddlu De Cymru oedd â’r raddfa drydedd uchaf o ddigwyddiadau wedi’u cofnodi o gam-drin ymhlith y 43 ardal heddlu yng Nghymru a Lloegr yn ystod 2012/2013 ac mae digwyddiadau felly’n cyfrif am chwech y cant o’r holl alwadau i’r heddlu am gymorth ac wyth y cant o’r troseddau a gofnodwyd.

Credwn mai’r rheswm am hynny yw’r camau cadarnhaol a gymerwyd hyd yma i gynyddu hyder y cyhoedd i adrodd ynghylch cam-drin domestig. Ac mae’n angenrheidiol bod yr hyder hwnnw’n parhau.

Mynd i’r afael â Thrais yn Erbyn y Cynllun Gweithredu Menywod a Merched yn amlinellu’r cynllun ar gyfer 2014 -17 ac yn nodi sut y gallwn, drwy weithio mewn partneriaeth, wella’r canlyniadau ar gyfer holl ddioddefwyr trais yn erbyn menywod a genethod.

Rhoir y flaenoriaeth i gyfleoedd i ddatblygu dulliau arloesol a chreadigol o gydweithio rhwng asiantaethau, gan greu newid meddylfryd ac ehangu dealltwriaeth pawb o drais yn erbyn menywod a genethod a’i effeithiau.

Bydd y cyllid a sicrhawyd oddi wrth Gronfa Arloesi’r Swyddfa Gartref yn sicrhau symud ymlaen i weithredu ar y dyheadau a’r camau a nodir yn y cynllun ac yn cynorthwyo i sicrhau mai Heddlu De Cymru fydd yn arwain yn y gwaith o fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a genethod.

Mynd i’r Afael â Thrais yn Erbyn Menywod a Merched: Strategaeth ar y Cyd 2019 – 2024 Wedi’i datblygu ar y cyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl gyda Phartneriaid

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >