Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Partneriaethau Alcohol Cymunedol

Nod Partneriaethau Alcohol Cymunedol (CAP) yw mynd i’r afael ag yfed dan oed drwy gydweithio â rhanddeiliaid lleol megis safonau masnach, yr heddlu, trwyddedu, rhwydweithiau iechyd ysgolion a gwerthwyr alcohol. Mae Partneriaethau Alcohol Cymunedol yn helpu cymunedau i ddatblygu eu gallu eu hunain i ddarparu ymateb lleol cydgysylltiedig i gamddefnyddio alcohol dan oed drwy roi cymorth, arweiniad ac adnoddau. Mae Partneriaethau Alcohol Cymunedol yn mynd i’r afael ag yfed dan oed o ran cyflenwad a galw drwy addysg, camau gorfodi a arweinir gan gudd-wybodaeth a chanfyddiad y cyhoedd. Rydym yn gweithio gyda dwy Partneriaeth Alcohol Cymunedol yn Ne Cymru, sef Pontardawe a Phorth.

Sefydlwyd Partneriaeth Alcohol Cymunedol Pontardawe o ganlyniad i gais llwyddiannus a wnaed i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2016, gan Dîm Diogelwch Cymunedol Uned Reoli Sylfaenol y Gorllewin Heddlu De Cymru. Cafodd y cais ei gefnogi gan Alun Michael (Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu) yr Uwcharolygydd Joe Ruddy (Comander Bwrdeistrefi gyda’r Heddlu), Karen Jones (Pennaeth Strategaeth Gorfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd a chadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot) a Steve Adie (Arweinydd Camddefnyddio Sylweddau).

Mae Timau Diogelwch Cymunedol a Phlismona yn y Gymdogaeth Heddlu De Cymru wedi bod wrthi’n gweithio gyda’r gymuned leol ac wedi cynnal arolygon er mwyn deall canfyddiadau a dymuniadau trigolion lleol. Mae canlyniadau’r arolygon hyn wedi’u defnyddio gan grŵp llywio amlasiantaeth er mwyn llywio ymyriadau a lleihau nifer yr achosion o yfed dan oed ym Mhontardawe drwy ddarparu gweithgareddau gwrthdyniadol cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >