Resize Text:

Switch to:

Partneriaethau Alcohol Cymunedol

Nod Partneriaethau Alcohol Cymunedol (CAP) yw mynd i’r afael ag yfed dan oed drwy gydweithio â rhanddeiliaid lleol megis safonau masnach, yr heddlu, trwyddedu, rhwydweithiau iechyd ysgolion a gwerthwyr alcohol. Mae Partneriaethau Alcohol Cymunedol yn helpu cymunedau i ddatblygu eu gallu eu hunain i ddarparu ymateb lleol cydgysylltiedig i gamddefnyddio alcohol dan oed drwy roi cymorth, arweiniad ac adnoddau. Mae Partneriaethau Alcohol Cymunedol yn mynd i’r afael ag yfed dan oed o ran cyflenwad a galw drwy addysg, camau gorfodi a arweinir gan gudd-wybodaeth a chanfyddiad y cyhoedd. Rydym yn gweithio gyda dwy Partneriaeth Alcohol Cymunedol yn Ne Cymru, sef Pontardawe a Phorth.

Sefydlwyd Partneriaeth Alcohol Cymunedol Pontardawe o ganlyniad i gais llwyddiannus a wnaed i Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2016, gan Dîm Diogelwch Cymunedol Uned Reoli Sylfaenol y Gorllewin Heddlu De Cymru. Cafodd y cais ei gefnogi gan Alun Michael (Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu) yr Uwcharolygydd Joe Ruddy (Comander Bwrdeistrefi gyda’r Heddlu), Karen Jones (Pennaeth Strategaeth Gorfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd a chadeirydd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Castell-nedd Port Talbot) a Steve Adie (Arweinydd Camddefnyddio Sylweddau).

Mae Timau Diogelwch Cymunedol a Phlismona yn y Gymdogaeth Heddlu De Cymru wedi bod wrthi’n gweithio gyda’r gymuned leol ac wedi cynnal arolygon er mwyn deall canfyddiadau a dymuniadau trigolion lleol. Mae canlyniadau’r arolygon hyn wedi’u defnyddio gan grŵp llywio amlasiantaeth er mwyn llywio ymyriadau a lleihau nifer yr achosion o yfed dan oed ym Mhontardawe drwy ddarparu gweithgareddau gwrthdyniadol cadarnhaol ar gyfer pobl ifanc yn yr ardal.

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >