Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Bobl Sy’n Agored i Niwed

Nodwyd Ymwybyddiaeth o Bobl Sy’n Agored i Niwed fel maes allweddol yn gynnar yn y prosiect Gostwng Troseddau Treisgar. Mae’r hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar nodi dioddefwyr posibl yn ogystal â nodi ymosodwyr rhywiol mewn lleoliad penodol.

Gall yr economi nos fod yn gyfle i bobl fanteisio’n fwy, mewn ffordd rywiol, ar bobl sy’n agored i niwed oherwydd alcohol a ffactorau eraill. Mae tystiolaeth o ddadansoddiad o’r data yn Ne Cymru yn nodi bod rhywfaint o Drais Rhywiol yn gysylltiedig â’r Economi nos, ac yn dilyn ymweliad meincnodi â Newcastle, rydym wedi mabwysiadu pecyn hyfforddiant ar fod yn agored i niwed ar gyfer De Cymru.

Mae’r hyfforddiant yn rhoi’r sgiliau angenrheidiol i’r rhai sy’n gweithio yn yr economi nos i allu adnabod rhywun sy’n agored i niwed a rhywun sydd am fanteisio’n rhywiol ar rywun arall ac, yn hollbwysig, i allu gweithredu ar hynny i atal ac ymyrryd yn gynharach. Os gwneir hyn yn gywir, gellir gwneud arbedion cost sylweddol ar draws yr holl asiantaethau partner, yn ogystal â thawelu meddyliau’r cyhoedd bod canol trefi yn llefydd diogel i ymweld â hwy, ac felly sicrhau bod busnesau’n gallu ffynnu.

Mae’r hyfforddiant yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â dioddefwyr posibl ac ymddygiad rheibus rhywiol, a chaiff ei roi i’r rhai sy’n gweithio yn yr economi nos gan eiriolwr trais rhywiol profiadol. Gyda chefnogaeth lawn Heddlu De Cymru, mae’r hyfforddiant bellach yn orfodol i bob swyddog sy’n gweithio yn yr economi nos. Mae’r hyfforddiant yn wirfoddol ar gyfer partneriaid allanol. Fodd bynnag, ledled De Cymru, mae wedi cael ei groesawu gan staff drws, staff bar a’r Gwirfoddolwyr sy’n Fyfyrwyr sy’n helpu gyda’r Man Cymorth. Ein nod yn 2015 yw bod pob bugail stryd, staff bar, staff derbynfa gwestai, gweithredwyr teledu cylch cyfyng, a hebryngwyr tacsi yn cael eu hyfforddi.

Rydym eisoes wedi cael enghreifftiau o unigolion yn cael eu diogelu rhag trais rhywiol posibl a bod rheibwyr rhywiol yn cael eu nodi o ganlyniad uniongyrchol i’r dull hwn o weithredu.

Cynhaliwyd gwerthusiad o hyfforddiant yr heddlu ar ddechrau 2016 a amlygodd werth yr hyfforddiant a roddir i swyddogion. Mae pob un o recriwtiaid newydd Heddlu De Cymru bellach yn cael hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o bobl sy’n agored i niwed. Mae tystiolaeth o Adroddiadau Bugeiliaid Stryd wedi tynnu sylw pellach at y ffordd y defnyddir yr hyfforddiant ac felly, eir ati i graffu ar yr adroddiadau hyn bob wythnos.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >