Resize Text:

Switch to:

Gweithio gyda Phartneriaid i Fynd i’r Afael â Throseddau Treisgar

Deall

Er mwyn ymyrryd yn effeithiol ac atal trais rhag digwydd, mae’n bwysig yn y lle cyntaf i ddeall yn llawn pa fath o drais sy’n cael ei gyflawni, ymhle a phryd. O ganlyniad, yn 2015, mabwysiadodd y Comisiynydd ddull partneriaeth o weithredu er mwyn dadansoddi trais ledled ardal De Cymru. Er bod y gwaith hwn wedi bod yn mynd rhagddo ers sawl blwyddyn yn ardal Caerdydd, nid oedd ardaloedd eraill o Dde Cymru wedi ystyried defnyddio data trais o wahanol ffynonellau fel mater o drefn. Er bog rhywfaint o waith wedi’i wneud mewn ardaloedd eraill i ystyried trais o safbwynt amlasiantaethol, gwaith untro ad hoc oedd hwn yn gyffredinol.

Lluniwyd cytundebau rhannu data ar gyfer rhannu gwybodaeth amhersonol yn gyntaf er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn llifo’n dda rhwng yr Heddlu, y gwasanaeth Ambiwlans a’r tri Bwrdd Iechyd sy’n cwmpasu ardal Heddlu De Cymru. Gan ddefnyddio’r data hyn, sefydlwyd amserlen adroddiadau rheolaidd, gydag adroddiadau misol yn cwmpasu pob un o Unedau Rheoli Sylfaenol yr heddlu ac adroddiadau bob chwarter gan fyrddau iechyd.

Ar ddiwedd 2016, gwnaed penderfyniad i newid i lunio adroddiadau bob chwarter ar sail daearyddiaeth Unedau Rheoli Sylfaenol. Lluniwyd a chwblhawyd protocolau rhannu data personol, gan symud o ddata amhersonol i rannu gwybodaeth bersonol.

Ymyrryd

Drwy ddefnyddio elfen ddealltwriaeth y rhaglen, nodwyd nifer o ymyriadau. Y nod yw parhau i ddefnyddio’r data, gan sicrhau bod ymyriadau yn effeithiol, a defnyddio elfen ddealltwriaeth y rhaglen i fesur rhinweddau pob ymyriad.

Atal

#YfwchLaiMwynhewchFwy

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >