Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gweithio gyda Phartneriaid i Fynd i’r Afael â Throseddau Treisgar

Deall

Er mwyn ymyrryd yn effeithiol ac atal trais rhag digwydd, mae’n bwysig yn y lle cyntaf i ddeall yn llawn pa fath o drais sy’n cael ei gyflawni, ymhle a phryd. O ganlyniad, yn 2015, mabwysiadodd y Comisiynydd ddull partneriaeth o weithredu er mwyn dadansoddi trais ledled ardal De Cymru. Er bod y gwaith hwn wedi bod yn mynd rhagddo ers sawl blwyddyn yn ardal Caerdydd, nid oedd ardaloedd eraill o Dde Cymru wedi ystyried defnyddio data trais o wahanol ffynonellau fel mater o drefn. Er bog rhywfaint o waith wedi’i wneud mewn ardaloedd eraill i ystyried trais o safbwynt amlasiantaethol, gwaith untro ad hoc oedd hwn yn gyffredinol.

Lluniwyd cytundebau rhannu data ar gyfer rhannu gwybodaeth amhersonol yn gyntaf er mwyn sicrhau bod gwybodaeth yn llifo’n dda rhwng yr Heddlu, y gwasanaeth Ambiwlans a’r tri Bwrdd Iechyd sy’n cwmpasu ardal Heddlu De Cymru. Gan ddefnyddio’r data hyn, sefydlwyd amserlen adroddiadau rheolaidd, gydag adroddiadau misol yn cwmpasu pob un o Unedau Rheoli Sylfaenol yr heddlu ac adroddiadau bob chwarter gan fyrddau iechyd.

Ar ddiwedd 2016, gwnaed penderfyniad i newid i lunio adroddiadau bob chwarter ar sail daearyddiaeth Unedau Rheoli Sylfaenol. Lluniwyd a chwblhawyd protocolau rhannu data personol, gan symud o ddata amhersonol i rannu gwybodaeth bersonol.

Ymyrryd

Drwy ddefnyddio elfen ddealltwriaeth y rhaglen, nodwyd nifer o ymyriadau. Y nod yw parhau i ddefnyddio’r data, gan sicrhau bod ymyriadau yn effeithiol, a defnyddio elfen ddealltwriaeth y rhaglen i fesur rhinweddau pob ymyriad.

Atal

#YfwchLaiMwynhewchFwy

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >