Resize Text:

Switch to:

Dadansoddi Data Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rydym wedi meithrin partneriaethau â’r tri Bwrdd Iechyd Prifysgol sy’n cwmpasu ardal Heddlu De Cymru ac mae hyn wedi sicrhau bod gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu o ran ymosodiadau sy’n cael eu cyflwyno i’r Adrannau Achosion Brys. Caiff y wybodaeth bersonol hon ei chroesgyfeirio â data gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Heddlu er mwyn darparu llinell sylfaen ar gyfer trais ledled De Cymru, gan nodi mannau sy’n peri pryder a ffactorau sy’n cyfrannu at drais nad yw’r heddlu yn cael eu hysbysu amdanynt bob tro.

Caiff yr adroddiadau hyn eu trafod gan grwpiau Atal Trais lleol er mwyn llywio gweithgarwch ymyrryd ac atal a sicrhau y gellir mesur llwyddiant y gwaith a wneir drwy ddata amlasiantaethol.

Ym mis Ionawr 2016, roedd pob cytundeb rhannu data personol yn weithredol rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Drwy rannu data personol, bydd modd eu mireinio ymhellach a sicrhau nad oes unrhyw achos o gyfrif dwbl.

Mae arwyddion cynnar yn dangos nad yw tua 69% o’r achosion o drais sy’n digwydd ledled De Cymru yn hysbys i’r heddlu.

Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >