Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dadansoddi Data Iechyd Cyhoeddus Cymru

Rydym wedi meithrin partneriaethau â’r tri Bwrdd Iechyd Prifysgol sy’n cwmpasu ardal Heddlu De Cymru ac mae hyn wedi sicrhau bod gwybodaeth bellach yn cael ei rhannu o ran ymosodiadau sy’n cael eu cyflwyno i’r Adrannau Achosion Brys. Caiff y wybodaeth bersonol hon ei chroesgyfeirio â data gwasanaethau Ambiwlans Cymru a’r Heddlu er mwyn darparu llinell sylfaen ar gyfer trais ledled De Cymru, gan nodi mannau sy’n peri pryder a ffactorau sy’n cyfrannu at drais nad yw’r heddlu yn cael eu hysbysu amdanynt bob tro.

Caiff yr adroddiadau hyn eu trafod gan grwpiau Atal Trais lleol er mwyn llywio gweithgarwch ymyrryd ac atal a sicrhau y gellir mesur llwyddiant y gwaith a wneir drwy ddata amlasiantaethol.

Ym mis Ionawr 2016, roedd pob cytundeb rhannu data personol yn weithredol rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, Heddlu De Cymru, Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Drwy rannu data personol, bydd modd eu mireinio ymhellach a sicrhau nad oes unrhyw achos o gyfrif dwbl.

Mae arwyddion cynnar yn dangos nad yw tua 69% o’r achosion o drais sy’n digwydd ledled De Cymru yn hysbys i’r heddlu.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >