Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dewch yn Ymwelydd Annibynnol Gwirfoddol â Dalfeydd

Gall unrhyw un sydd dros 18 ac sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal De Cymru wneud cais i fod yn Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd.

Dylai Ymwelwyr â Dalfeydd fod yn bobl annibynnol sy’n gallu gwneud arsylwadau diduedd. Rydym yn annog pobl o bob oed a chefndir ethnig i gymryd rhan gan fod angen cydbwysedd teg rhwng aelodau o’r gymuned.

Fodd bynnag, gan mai annibyniaeth a didwylledd y cynllun yw’r prif ffactorau wrth ystyried ceisiadau, ni fydd pobl sy’n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol yn cael eu cynnwys.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr gyda ni, gallwch ymuno â’n rhestr wrth gefn. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar 01656 869366.

Ffurflen gais

Ffurflen gydraddoldeb a monitro

Cynllun annibynnol ymweld â phobl yn y ddalfa disgrifiad rôl

Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun. Rhaid cynnwys manylion unrhyw euogfarnau ar y ffurflen, a bydd angen cwblhau proses fetio lawn cyn ymuno â’r cynllun.

O bryd i’w gilydd, rydym yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio ar gyfer ymwelwyr newydd â dalfeydd.

Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >