Resize Text:

Switch to:

Dewch yn Ymwelydd Annibynnol Gwirfoddol â Dalfeydd

Gall unrhyw un sydd dros 18 ac sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal De Cymru wneud cais i fod yn Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd.

Dylai Ymwelwyr â Dalfeydd fod yn bobl annibynnol sy’n gallu gwneud arsylwadau diduedd. Rydym yn annog pobl o bob oed a chefndir ethnig i gymryd rhan gan fod angen cydbwysedd teg rhwng aelodau o’r gymuned.

Fodd bynnag, gan mai annibyniaeth a didwylledd y cynllun yw’r prif ffactorau wrth ystyried ceisiadau, ni fydd pobl sy’n gweithio yn y system cyfiawnder troseddol yn cael eu cynnwys.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr gyda ni, gallwch ymuno â’n rhestr wrth gefn. Cysylltwch â ni yn uniongyrchol ar 01656 869366.

Ffurflen gais

Ffurflen gydraddoldeb a monitro

Cynllun annibynnol ymweld â phobl yn y ddalfa disgrifiad rôl

Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun. Rhaid cynnwys manylion unrhyw euogfarnau ar y ffurflen, a bydd angen cwblhau proses fetio lawn cyn ymuno â’r cynllun.

O bryd i’w gilydd, rydym yn cynnal ymgyrchoedd recriwtio ar gyfer ymwelwyr newydd â dalfeydd.

Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >