Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern 2019–2020

Yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn cydnabod eu cyfrifoldeb fel cyflogwyr i fod yn ymwybodol o’r potensial ar gyfer achosion o gaethwasiaeth fodern ac i roi gwybod am achosion neu bryderon o’r fath i’r cyrff perthnasol.

Beth yw Caethwasiaeth Fodern?

Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ac yn ymyrryd â hawliau dynol sylfaenol. Mae’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau, megis caethwasiaeth, caethwasanaeth, camfanteisio rhywiol, llafur gorfodol a masnachu mewn pobl, a’r hyn sy’n gyffredin rhyngddynt yw bod rhywun yn amddifadu unigolyn o’i ryddid er mwyn camfanteisio arno er budd personol neu fasnachol.

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn ymrwymedig i sicrhau nad oes unrhyw weithgarwch caethwasiaeth fodern na masnachu mewn pobl yng nghadwyni cyflenwi’r heddlu neu mewn unrhyw ran o’r busnes. Mae polisïau a gweithdrefnau’r heddlu yn dangos ein hymrwymiad i weithredu’n foesegol a gydag uniondeb ym mhob un o’i gydberthnasau busnes.

Yn 2017, ymrwymodd Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu a Phrif Gwnstabliaid y pedwar heddlu yng Nghymru i God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi. Mae Heddlu De Cymru yn gwbl ymrwymedig i fynd i’r afael ag arferion anfoesegol ac anghyfreithlon mewn cadwyni cyflenwi ac mae wedi llunio Cynllun Gweithredu mewn perthynas â’r ymrwymiadau yn y Cod.

Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn rhoi’r Cod ar waith ym mhob rhan o’r busnes gan ganolbwyntio ar bedwar maes:

  • Gorfodi – gwella’r gwaith o gasglu cudd-wybodaeth drwy gydymffurfio â’r Cod Ymarfer
  • Caffael Moesegol – hyrwyddo’r gwaith o ddatblygu cadwyni cyflenwi moesegol wrth gyflenwi contractau ar gyfer gwasanaeth yr heddlu yng Nghymru.
  • Cyflogaeth – Cymru gyfan yn gweithio tuag at bolisi cyffredin gyda chefnogaeth pob un o’r sefydliadau gan effeithio ar fusnes prif ffrwd a busnes o ddydd i ddydd.
  • Amgylchedd – Sicrhau nad yw’r cyhoedd yng Nghymru yn wylwyr a’u bod yn rhoi gwybod am gamfanteisio o bob math.

Mae’r Strategaeth Caffael ar y Cyd 2015-2020 yn cynnwys ffocws cynyddol ar ddarparu llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol drwy’r ffordd y mae’r heddlu yn rheoli ei weithgarwch caffael.

Lle y bo’n briodol, bydd yr Heddlu, drwy ei brosesau tendro, yn gofyn i gyflenwyr a darpar gyflenwyr sicrhau nad ydynt yn ymwybodol o unrhyw un o’r dulliau caethwasiaeth fodern uchod yn eu sefydliadau neu gadwyni cyflenwi. Bydd yr Heddlu yn disgwyl i’r cyflenwyr hynny gymryd cyfrifoldeb i geisio sicrwydd tebyg o’u cadwyni cyflenwi eu hunain.

Mae Gweithrediaeth Gaffael Genedlaethol yr Heddlu wedi cytuno i sefydlu grŵp cenedlaethol, wedi’i gadeirio gan Arweinydd Caffael Strategol heddluoedd De Cymru, er mwyn rhannu arfer da ar draws sector yr heddlu a llunio cynllun cenedlaethol i archwilio cadwyni cyflenwi ym mhob rhan o wasanaeth yr heddlu.

Hyfforddiant

Mae staff Caffael Strategol wedi cwblhau hyfforddiant ‘Caffael a Chyflenwi Moesegol’ ar-lein y Sefydliad Siartredig ar gyfer Prynu a Chyflenwi a chaiff hwn ei loywi bob blwyddyn. Yn ogystal â hyn, bydd gofyn i bob aelod o staff wylio fideo Llywodraeth Cymru am y Cod. Bydd staff sy’n ymwneud â chaffael a/neu recriwtio yn ymgymryd â hyfforddiant perthnasol drwy fodiwl e-ddysgu Llywodraeth Cymru/y GIG.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl yn cymhwyso cyfraddau cyflog byw y Living Wage Foundation ac mae heddluoedd Cymru wedi cytuno i ddatblygu Polisi Chwythu’r Chwiban Cymru Gyfan gan gyfeirio’n benodol at y Cod Ymarfer.

Mae ein Hamcanion ar gyfer 2019-2020 wedi’u nodi yn y Cynllun Gweithredu

Mae gan y cyhoedd a’r staff yr un cyfrifoldeb i fod yn ymwybodol o achosion posibl o gaethwasiaeth fodern neu fusnes sy’n defnyddio llafur gorfodol. Os bydd gennych unrhyw bryderon o’r fath, cysylltwch ag un o’r cyrff canlynol:-

  • Heddlu De Cymru: Ffôn 101 (neu 999 os yw’n Argyfwng)
  • Llinell Gymorth Caethwasiaeth Fodern: Ffôn 0800 0121700
  • Crimestoppers: Ffôn 0800 555 111
  • Llinell Pryderon Cyfrinachol (Heddlu De Cymru, mewnol yn unig)
  • Lawrlwythwch yr Ap ‘Unseen’ am ddim

Mae’r Datganiad hwn wedi’i gymeradwyo gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a’r Prif Gwnstabl. Caiff ei adolygu a’i ddiweddaru’n flynyddol.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >