Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Sut, pam a phryd y dechreuodd y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd?

Sefydlwyd y cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn 1984 ar sail anstatudol.

Ar ôl cyfnod o anhrefn sifil yn rhai o brif ddinasoedd Lloegr yn 1981 ac, yn benodol, yr anhrefn ddifrifol yn Brixton, comisiynwyd yr Arglwydd Scarman gan y Llywodraeth i gynnal ymchwiliad brys i'r digwyddiadau a llunio adroddiad gydag argymhellion.

Cyflwynwyd y cynllun, y cyfeiriwyd ato'n wreiddiol fel cynllun ymweliadau lleyg, mewn ymateb i un o'r nifer o argymhellion a wnaed yn Adroddiad Scarman. Fel rhan o'i argymhellion, roedd yr Arglwydd Scarman yn cefnogi system lle y gallai aelodau o gymunedau lleol gynnal gwiriadau ar hap i archwilio'r ffordd roedd yr heddlu'n cadw pobl yn y ddalfa.

Yn 2003, daeth ymweliadau â dalfeydd yn ofyniad statudol a chyhoeddodd y Swyddfa Gartref God Ymarfer y mae cyrff plismona lleol ac ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn rhoi sylw iddo wrth gyflawni eu swyddogaethau perthnasol.

 

Pam y mae angen i ni oruchwylio'r heddlu?

Mae ymweliadau â dalfeydd yn rhoi sicrwydd i'r cyhoedd bod y ddalfa leol yn ddiogel ac yn cyfrannu at rwymedigaethau hawliau dynol y DU ar lefel genedlaethol. Mae heddluoedd yn croesawu rôl ymwelwyr â dalfeydd sy'n rhoi cipolwg annibynnol iddynt ar eu dalfeydd, a all helpu i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarperir ganddynt.

Yr Arolygydd Michael Kings a'r Arolygydd Mark Simmonds, Heddlu De Cymru:

“Mae'r cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn Ne Cymru yn cael ei groesawu fel ffordd o oruchwylio ein hadran gwasanaethau'r ddalfa. Mae'n galluogi aelodau o'n cymuned i roi adborth hanfodol ar y ffordd rydym yn trin ein carcharorion.

Mae ymwelwyr â dalfeydd yn rhoi o'u hamser i gyflawni'r rôl bwysig iawn hon ac rydym yn hynod ddiolchgar am eu gwybodaeth a'u harbenigedd. Mae eu hadborth yn ein galluogi i gadarnhau bod yr ystod o bolisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud ag amgylchedd y ddalfa yn cael eu dilyn a bod carcharorion yn cael eu trin yn deg.

 

Ymwelwyr â Dalfeydd

Ar hyn o bryd, darperir y cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd yn Ne Cymru gan 27 o ymwelwyr gwirfoddol wedi'u rhannu rhwng dau banel – panel y Dwyrain a phanel y Gorllewin.

  • Mae'r ymwelwyr gwirfoddol ar banel y Dwyrain yn cwmpasu'r dalfeydd yng Nghaerdydd a Merthyr. Mae'r panel hwn yn cynnwys 14 o wirfoddolwyr sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn ardaloedd awdurdod lleol Caerdydd, Bro Morgannwg, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

 

  • Mae'r ymwelwyr gwirfoddol ar banel y Gorllewin yn cwmpasu'r dalfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac Abertawe. Mae'r panel hwn yn cynnwys 13 o wirfoddolwyr sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yn ardaloedd awdurdod lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe.

 

Yr hyn y mae Ymwelwyr â Dalfeydd yn ei wneud

O leiaf unwaith yr wythnos, bydd parau o ymwelwyr gwirfoddol o'r gymuned leol yn cyrraedd dalfeydd yr heddlu yn ddirybudd ac yn cael mynediad i ardal y ddalfa ar unwaith. Byddant yn edrych ar gyflwr y celloedd a'r ddalfa, ac yn siarad â charcharorion i sicrhau bod eu hawliau, eu lles a'u hurddas yn cael eu cynnal. Bydd yr ymwelwyr yn cwblhau adroddiad ysgrifenedig ar ôl pob ymweliad i ddarparu cofnod o'u harsylwadau ac unrhyw bryderon.

Caiff unrhyw faterion a nodir eu datrys gyda Rhingyll y Ddalfa ar adeg yr ymweliad a'u hadrodd i dîm y Comisiynydd i'w trafod mewn cyfarfodydd chwarterol o'r panel.

Ni fydd yr ymwelwyr yn ystyried pam mae carcharorion yn y ddalfa na phwy ydynt, a rhaid iddynt barchu cyfrinachedd bob amser.

 

Cymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae'r Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (“ICVA”) yn sefydliad aelodaeth a ariennir gan y Swyddfa Gartref, yr Awdurdod Plismona a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu a sefydlwyd i arwain, cefnogi a chynrychioli cynlluniau a arweinir gan Gomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac Awdurdodau Plismona.

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru yn aelod o'r Gymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd (ICVA). Mae'r ICVA yn gweithio'n agos gyda chynlluniau lleol, y Swyddfa Gartref a sefydliadau cenedlaethol ac unigolion eraill sy'n canolbwyntio ar sicrhau diogelwch ac arferion da wrth gadw carcharorion.

Gallwch ddysgu mwy am ICVA ar wefan y Gymdeithas. 

O ran sicrhau ansawdd, nodwyd bod cynllun De Cymru yn gynllun ARIAN! Gallwch ddysgu mwy yma.

 Dolenni Defnyddiol:

  • Recriwtio
  • Adroddiadau Blynyddol
  • Cofnodion o gyfarfodydd / Ystadegau, sylwadau a materion o ran ymweliadau
  • Llyfrgell dogfennau gwirfoddoli – gan gynnwys ffurflen hawlio costau
  • Manylion cyswllt
  • Adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >