Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cynllun Cysgodi

Mae Heddlu De Cymru yn cynnig cynllun cysgodi stopio a chwilio. Pwrpas y cynllun yw rhoi cyfle i bobl gael cipolwg ymarferol ar waith yr heddlu ar draws amrywiaeth o weithgareddau patrôl a gyflawnir gan swyddogion.

Gall aelodau o’r cyhoedd weld swyddogion yn stopio a chwilio pobl a bydd swyddogion yn cael cyfle i ddangos sut y maent yn defnyddio’u pwerau stopio a chwilio. Ar ddiwedd y cynllun mi fydd y cyhoedd yn cael cyfle i roi adborth i’r heddlu am yr hyn a welsant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adborth:

“Gwelais yn y fan a’r lle sut y gwnaethant drin pobl feddw. Roeddent yn broffesiynol iawn ac yn gallu annog dynion i fynd adref cyn iddynt ddechrau ymddwyn yn ymosodol.”

“Roedd yr amser a dreuliais gyda’r swyddogion wedi rhoi profiad gwerthfawr i mi a’r cyfle i gael rhyw syniad o’r proffesiwn.”

“Gofynnais nifer o gwestiynau yn ymwneud ag ymuno â’r heddlu, ac roedd y swyddogion yn wybodus iawn ac yn barod i helpu.”

“Hoffwn achub ar y cyfle i ddiolch i’r swyddogion am roi o’u hamser ac am drefnu’r shifft.”

“Roedd Cynllun Cysgodi yn brofiad gwych yn fy ngalluogi i gael cipolwg o fod ar sifft brysur fel swyddog yr heddlu, gan arsylwi’r gwaith tîm gwych wrth gwblhau tasgau penodol a roddir mewn sesiynau briffio a chynnal y gyfraith a bod ynghlwm â chymunedau gwahanol.”

Cymerwch ran:

Cysylltwch â ni os hoffech wybod mwy am y cynllun. Ebostiwch:

CaerdyddEastern-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Rhondda Cynon Taf a Merthyr TudfulNorthern-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Penybont a Bro MorgannwgCentral-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Abertawe a Castell-nedd Port TalbotWesterncustserv@south-wales.pnn.police.uk

Tim Gweithrediadau Arbenigol – OSS-OSU@south-wales.pnn.police.uk

Unwaith mae cais yn cael ei dderbyn mi fydd aelod o staff yn cysylltu gyda chi. Os mae eich cais yn llwyddiannus mi fydd dyddiad ac amser yn cael ei gytuno. Mae’r broses yn medru cymryd amser i drefnu ac rydym yn ddiolchgar am ei amynedd.  Mae’r Cynllun Cysgodi ar agor i aelodau o’r gymuned dros 18 oed sy’n byw yn ardal Heddlu De Cymru.

Mi fydd angen i ymgeiswyr gadarnhau rhai manylion personol, a bydd yr angen i sicrhau diogelwch arsylwyr lleyg yn cael yr ystyriaeth briodol. Mae pob cais yn cael ei ystyried ar ei ben ei hun.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >