Resize Text:

Switch to:

Stopio a Chwilio

Mae gan yr Heddlu hawl a dyletswydd i stopio aelodau'r cyhoedd a siarad a nhw ac, mewn rhai amgylchiadau, eu chwilio. Gwneir hyn er mwyn diogelu ein cymunedau, mynd i'r afael a throseddau a chadw ein strydoedd yn ddiogel. 

'Stopio a chwilio' yw pan fydd swyddog yr heddly (nad yw'n swyddog cymorth cymunedol yr heddly) yn eich stopio ac yna'n eich chwilio, oherwydd bof ganddo reswm i amau bod y canlynol yn eich meddiant: 

- Cyffuriau arfau neu eiddo wedi'i ddwyn; neu

- Eitemau y gellid eu defnyddio i gyflawni trosedd. 

I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau o ran cael eich stopio a'ch chwilio gan swyddog yr heddlu, darllenwch ein taflen ‘Gwybod eich Hawliau’.

Mae hefyd yn bwysig dweud wrthym a oeddech yn fodlon ar eich profiad stopio a chwilio yn ardal Heddlu De Cymru. Os hoffech wneud cwyn cliciwch yma

 

Monitro Stopio a Chwilio

Mae aelodau o dîm Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn cynnal ymarferion hapsamplu sy'n cynnwys adolygu ffurflenni stopio a chwilio a gwblhawyd gan swyddogion yr heddlu, yn ogystal ag adolygu ffilmiau camerâu fideo a wisgir ar y corff. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith sicrhau safon.

 

Beth yw Awdurdodiad Adran 60?

Os bydd un o'n huwch swyddogion (mae'n rhaid iddynt fod o reng Uwcharolygydd neu uwch) yn credu bod trais difrifol wedi bod yn yr ardal, neu y bydd trais difrifol, yna bydd gan swyddogion yr heddlu y pŵer i stopio a chwilio pobl am arfau, heb fod angen unrhyw sail resymol fel y nodwyd uchod. Awdurdodir hyn o dan Adran 60 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus 1994, sef y rheswm pam y mae'n bosibl y byddwch yn ei glywed yn cael ei gyfeirio ato fel Adran 60 neu S60.

Os nad oes Uwcharolygydd ar gael, gall y rhain gael eu hawdurdodi gan Arolygydd mewn materion brys.

 

Beth fydd yr heddlu yn ei wneud tra bod awdurdodiad Adran 60 yn mynd rhagddo?

Os gwarantir Adran 60, byddwn yn gwneud y canlynol:

- Gwneud yn siŵr y caiff ei ddefnyddio lle y bo'n briodol yn unig a gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud hyn yn glir i chi
- Sicrhau bod gan yr uwch swyddog sy'n awdurdodi adran 60 dystiolaeth bod trais difrifol wedi digwydd neu'n mynd i ddigwydd
- Cyfyngu ar hyd awdurdodiad cychwynnol i 15 awr ar y mwyaf, y gellir ei ymestyn i uchafswm o 24 awr
- Lle y bo'n bosibl, dweud wrth y gymuned y bydd awdurdodiad adran 60 cyn yr ymgyrch
- Adrodd am yr ymgyrch ar ôl hynny fel bod y cyhoedd yn gallu bod yn ymwybodol o'i diben a'i llwyddiant

 

Data ac Ystadegau Stopio a Chwilio

Cliciwch yma i weld ystadegau perfformiad 2019-20 ynghylch achosion stopio a chwilio a gwblhawyd gan Heddlu De Cymru. Gallwch hefyd weld ystadegau perfformiad a ddelir gan Police.uk yma.

Isod, ceir esboniad o ble a pham y caiff achosion o stopio a chwilio eu cynnal, yn ogystal â chrynodeb o ganlyniadau 2018/19.

Credwn ei bod hi'n bwysig dangos ein natur ragweithiol a sut mae'n ein helpu i fynd i'r afael â materion gan gynnwys sylweddau anghyfreithlon, trais difrifol a throseddau'n ymwneud â chyllyll. Hefyd, credwn ei bod hi'n bwysig ein bod ni'n dryloyw o ran ein defnydd o'r dull stopio a chwilio.

 

Cynllun Cysgodi Stopio a Chwilio

Mae Heddlu De Cymru yn gweithredu Cynllun Cysgodi sy'n hyrwyddo'r Defnydd Gorau o Stopio a Chwilio drwy gynnig cyfleoedd i'r gymuned ymuno â swyddogion yr heddlu ar batrôl am un sifft. Cliciwch yma i gael rhagor o fanylion.

 

Beth sy’n digwydd pan gaiff rhywun ei stopio a’i chwilio?

Gwnaethom ffilmio recriwtiaid newydd Heddlu De Cymru yn cymryd rhan mewn hyfforddiant a oedd yn seiliedig ar senario.


   Beth sy’n digwydd pan gaiff rhywun ei stopio a’i chwilio? Gwnaethom ffilmio recriwtiaid newydd Heddlu De Cymru yn cymryd rhan mewn hyfforddiant a oedd yn seiliedig ar senario

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >