Resize Text:

Switch to:

Gweithio â Phartneriaid

Keep Safe Cymru Scheme Alun Michael holding card

Cerdyn ‘Cadw’n Ddiogel Cymru’

Cafodd ‘y cynllun cerdyn cofrestredig cyntaf o’i fath yng Nghymru’ i gynorthwyo pobl ag anableddau dysgu neu gyflwr iechyd meddwl ac sydd ag anhawster cyfathrebu ei lansio fis Tachwedd 2014. Mae Heddlu De Cymru, y Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Mencap Cymru, wedi cydweithio i ddatblygu Cerdyn Cadw’n Ddiogel ar gyfer unrhyw un yn ardal Heddlu De Cymru ag anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl sydd ag anhawster cyfathrebu.

 

Bwriad y cynllun, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, yw gwneud pobl yn fwy ymwybodol o’u diogelwch personol ac annog pobl i adrodd ynghylch troseddau – yn enwedig troseddau casineb – ac i geisio cymorth pan fo angen. Bydd yn cynorthwyo’r rhai sy’n cynorthwyo un o ddeiliaid y cerdyn, megis yr Heddlu, i geisio cymorth pellach ar gyfer yr unigolyn ac i ddeall sut mae gwneud i’r unigolyn deimlo’n fwy diogel.

Meddai Alun Michael:

“Dros gyfnod o flynyddoedd lawer, rwyf wedi gweld y problemau a all godi pan na ddeellir amgylchiadau unigolyn. Gall pobl sydd mewn sefyllfaoedd swyddogol, ac sydd hwythau dan bwysau, fod yn ddiamynedd pan nad ydynt yn gwybod bod angen ychydig o amser a chyfle ar aelod o’r cyhoedd i egluro rhywbeth neu fod angen rhoi ystyriaeth arbennig i unigolyn.

“Nod y cynllun hwn yw sicrhau bod pobl yn cael y sylw sydd ei angen arnynt a bydd o gymorth i’r sawl sy’n gweld y cerdyn yn ogystal â’r unigolyn sy’n ei ddangos. Mae angen i ni gefnogi’r cynllun a sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r budd a ddaw ohono.”

Gallwch gael mwy o wybodaeth gynllun Cadw’n Ddiogel Cymru yma.

 

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Rydym yn ymrwymedig i weithio â phartneriaid i wella mynediad ar draws ein gwasanaethau a chynnig dulliau arloesol o ddefnyddio’r gwasanaethau hynny i gymunedau sy’n wynebu rhwystrau arbennig. Rydym wedi sefydlu gweithlu ar y cyd, sy’n ystyried ffyrdd o wella mynediad ar gyfer cymunedau B/byddar sy’n defnyddio’n gwasanaethau. Trwy ddeall eu hanghenion a’u barn ynghylch y modd y byddent am newid y dulliau cyfathrebu presennol, byddwn yn ceisio cyflwyno mentrau newydd a gwella dewisiadau cyfathrebu.

Mae’r gwaith hwn ar y gweill ar hyn o bryd a bydd diweddariadau pellach ar gael yn fuan.

Hyd yma, mae Heddlu De Cymru wedi datblygu dau fideo yn Iaith Arwyddion Prydain ynglŷn â sut i gysylltu â ni mewn achos o argyfwng neu achos nad yw’n argyfwng.

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >