Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gweithio â Phartneriaid

Keep Safe Cymru Scheme Alun Michael holding card

Cerdyn ‘Cadw’n Ddiogel Cymru’

Cafodd ‘y cynllun cerdyn cofrestredig cyntaf o’i fath yng Nghymru’ i gynorthwyo pobl ag anableddau dysgu neu gyflwr iechyd meddwl ac sydd ag anhawster cyfathrebu ei lansio fis Tachwedd 2014. Mae Heddlu De Cymru, y Gwasanaethau Anabledd Dysgu a Mencap Cymru, wedi cydweithio i ddatblygu Cerdyn Cadw’n Ddiogel ar gyfer unrhyw un yn ardal Heddlu De Cymru ag anabledd dysgu neu broblem iechyd meddwl sydd ag anhawster cyfathrebu.

 

Bwriad y cynllun, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, yw gwneud pobl yn fwy ymwybodol o’u diogelwch personol ac annog pobl i adrodd ynghylch troseddau – yn enwedig troseddau casineb – ac i geisio cymorth pan fo angen. Bydd yn cynorthwyo’r rhai sy’n cynorthwyo un o ddeiliaid y cerdyn, megis yr Heddlu, i geisio cymorth pellach ar gyfer yr unigolyn ac i ddeall sut mae gwneud i’r unigolyn deimlo’n fwy diogel.

Meddai Alun Michael:

“Dros gyfnod o flynyddoedd lawer, rwyf wedi gweld y problemau a all godi pan na ddeellir amgylchiadau unigolyn. Gall pobl sydd mewn sefyllfaoedd swyddogol, ac sydd hwythau dan bwysau, fod yn ddiamynedd pan nad ydynt yn gwybod bod angen ychydig o amser a chyfle ar aelod o’r cyhoedd i egluro rhywbeth neu fod angen rhoi ystyriaeth arbennig i unigolyn.

“Nod y cynllun hwn yw sicrhau bod pobl yn cael y sylw sydd ei angen arnynt a bydd o gymorth i’r sawl sy’n gweld y cerdyn yn ogystal â’r unigolyn sy’n ei ddangos. Mae angen i ni gefnogi’r cynllun a sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’r budd a ddaw ohono.”

Gallwch gael mwy o wybodaeth gynllun Cadw’n Ddiogel Cymru yma.

 

Iaith Arwyddion Prydain (BSL)

Rydym yn ymrwymedig i weithio â phartneriaid i wella mynediad ar draws ein gwasanaethau a chynnig dulliau arloesol o ddefnyddio’r gwasanaethau hynny i gymunedau sy’n wynebu rhwystrau arbennig. Rydym wedi sefydlu gweithlu ar y cyd, sy’n ystyried ffyrdd o wella mynediad ar gyfer cymunedau B/byddar sy’n defnyddio’n gwasanaethau. Trwy ddeall eu hanghenion a’u barn ynghylch y modd y byddent am newid y dulliau cyfathrebu presennol, byddwn yn ceisio cyflwyno mentrau newydd a gwella dewisiadau cyfathrebu.

Mae’r gwaith hwn ar y gweill ar hyn o bryd a bydd diweddariadau pellach ar gael yn fuan.

Hyd yma, mae Heddlu De Cymru wedi datblygu dau fideo yn Iaith Arwyddion Prydain ynglŷn â sut i gysylltu â ni mewn achos o argyfwng neu achos nad yw’n argyfwng.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >