Resize Text:

Switch to:

Ein Dyletswydd Cydraddoldeb

Ein gweledigaeth yw mai Heddlu De Cymru ‘fydd y gorau am ddeall anghenion ein cymunedau ac ymateb iddynt’.  Gwyddom na ellir sicrhau hynny heb roi blaenoriaeth i gydraddoldeb ac amrywiaeth a gweithio i sicrhau canlyniadau gwirioneddol.

Rydym yn cydnabod bod bob amser llawer mwy y gellir ei wneud er mwyn sicrhau y gall pawb yn Ne Cymru fyw heb ddioddef aflonyddu, camwahaniaethu, anghydraddoldeb nac anfantais.  Gobeithiwn y bydd ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb yn dod â ni’n agosach at gyflawni’n gweledigaeth drwy adeiladu ar y cynnydd a wnaed eisoes o safbwynt hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Wrth gyhoeddi ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd 2015 –2018 rydym yn dangos ein bod yn benderfynol o sicrhau bod Heddlu De Cymru yn cyflawni’n prif amcanion cydraddoldeb.  Mae’r ddogfen honno’n nodi’n cynlluniau i sicrhau bod pwyslais digonol ar gydraddoldeb a bod cynnydd yn cael ei fonitro’n barhaus.

Yr amcanion cydraddoldeb a gynhwysir yn y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb hwn yw’r rhai rydym wedi eu dewis fel y prif feysydd y mae angen i ni weithio arnynt i gyflawni’n hamcanion o dan y Ddyletswydd Gyffredinol yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Maent hefyd wedi’u hadnabod mewn ymgynghoriad â chyrff cynrychiadol.

Gellir canfod ein dogfen ‘Gwybodaeth Cydraddoldeb’ blynyddol ar wefan Heddlu De Cymru.  O 2015 ymlaen, bydd yr wybodaeth hefyd yn cynnwys adrodd ar gynnydd yn unol â’n hamcanion.

Monitro Blynyddol

Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd – Adroddiad Monitro blynyddol a Data Cydraddoldeb – Mehefin 2017

Gwybodaeth Cydraddoldeb

Gwybodaeth Cydraddoldeb Mehefin 2015
Gwybodaeth Cydraddoldeb Mehefin 2013
Gwybodaeth Cydraddoldeb Mehefin 2012

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >