Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Adolygiad Thematig Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae ‘Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Tegwch a Thlodi’ yn flaenoriaeth yng Nghynllun Heddlu a Gostwng Troseddu’r Comisiynydd ac un o’r prif amcanion o fewn y flaenoriaeth honno yw cynyddu’r nifer o heddweision ac aelodau staff o blith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig o fewn Heddlu De Cymru. Mae’r Prif Gwnstabl yn gwbl ymroddedig i gyflawni’r Cynllun Heddlu a Throseddu ar y cyd ac i fynd i’r afael â thangynrychioli Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.  Dewiswyd pwnc recriwtio a chadw Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a hyrwyddo’u datblygiad gyrfaol ar gyfer Adolygiad Thematig gan y gwelwyd, er mwyn mynd i’r afael o ddifrif â’r her barhaus hon, ei bod yn bwysig ystyried cymaint o ddata ag y gellid ac edrych ar y cyd-destun ehangach o safbwynt y gymuned a’r cyflogeion.  Mae Heddlu De Cymru wedi gweithio i wella mrywiaeth ymhlith eu cyflogeion ers sawl blwyddyn ond credid ei bod yn bwysig adolygu sefyllfa Heddlu De Cymru ar hyn bryd ac yn y gorffennol ynghyd â’r hyn sydd ei angen ar gyfer y dyfodol er mwyn gwella.

Defnyddiwyd y dulliau canfod ffeithiau canlynol yn ystod yr adolygiad:

  • Casglu data o fewn Heddlu De Cymru ac ar draws heddluoedd eraill.
  • Grwpiau ffocws cyflogeion yn cynnwys heddweision ac aelodau staff o blith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig ac aelodau o Gymdeithas Heddweision Duon Heddlu De Cymru.
  • Comisiynu grwpiau ffocws cymunedol o Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.
  • Digwyddiad ymgysylltu â Phobl Ifanc Duon a Lleiafrifoedd Ethnig.
  • Comisiynu adolygiad llenyddiaeth ynghylch y ffyrdd yr aed i’r afael â thangynrychioli lleiafrifoedd ethnig mewn lleoedd eraill a’r hyn sy’n effeithio ar gynnydd mewn recriwtio, cadw a hyrwyddo datblygiad gyrfaol.
  • Ystyried enghreifftiau o arfer da parthed gweithredu cadarnhaol mewn heddluoedd eraill.
  • Cyfarfod â ‘chyfeillion beirniadol’ o asiantaethau partner i drafod ein sefyllfa bresennol a’r heriau rydym yn eu hwynebu.

Mae’r broses adolygu thematig wedi cynnwys nifer o asiantaethau partner allweddol ym maes ymgysylltu â Phobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig a derbyniodd gefnogaeth lawn adrannau a Phrif Swyddogion Heddlu De Cymru.

Mae’r canfyddiadau cyffredinol yn nodi’r prif faterion y dylai Heddlu De Cymru eu hystyried ar gyfer y dyfodol er mwyn cyflawni blaenoriaeth Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021 Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl o gynyddu cynrychiolaeth Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Yn ystod 2015, fe gynhwysir y canfyddiadau o fewn strategaeth ar gyfer recriwtio, cadw a hyrwyddo datblygiad gyrfa Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >