Resize Text:

Switch to:

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Beth yw Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol?

Mae hyrwyddo a pharchu cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol yn hanfodol i waith yr heddlu.  Mae cydraddoldeb yn golygu sicrhau trin pawb yn deg, heb gamwahaniaethu a chan gydnabod anghenion unigol.  Mae’n bwysig bod y gwasanaeth mae’r heddlu’n ei gynnig yn deall amrywiaeth y bobl sy’n rhan o’n cymuned ac yn trin pawb â thegwch, waeth beth sy’n wahanol amdanynt.

Y Ddeddf Cydraddoldeb

Mae’r Comisiynydd yn ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n dweud bod rhaid i bob awdurdod cyhoeddus (sy’n cynnwys Heddlu De Cymru), wrth gyflawni ei swyddogaethau, dalu sylw priodol i’r angen i wneud y canlynol:

1)    Dileu camwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall mae’r Ddeddf yn ei wahardd neu sy’n waharddedig dani;

2)    Hyrwyddo cydraddoldeb cyfle rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno;

3)    Hybu perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno.

Mae’r Ddyletswydd Gyffredinol yn gymwys ar gyfer pob nodwedd warchodedig heblaw priodas a phartneriaeth sifil.  Fodd bynnag, erys dyletswydd i ddileu camwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth ar gyfer y nodwedd honno.

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n gwneud ymdrech i sicrhau bod y rhai sy’n gweithio â ni neu’n ymwneud â ni’n cael eu trin yn deg a chyda parch ac nad ydynt yn dioddef camwahaniaethu ar sail unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010:

•    Oedran
•    Anabledd (gan gynnwys anableddau corfforol a meddyliol, nam ar y synhwyrau ac anableddau dysgu)
•    Ailbennu Rhywedd
•    Priodas neu Bartneriaeth Sifil
•    Beichiogrwydd a Mamolaeth
•    Hil (yn cynnwys hil, lliw, cenedligrwydd a tharddiad ethnig)
•    Crefydd a chred
•    Rhyw
•    Cyfeiriadedd Rhywiol

Yng  Nghymru, rydym hefyd yn cydnabod yr Iaith Gymraeg fel maes cydraddoldeb.

Mae’r Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu hefyd yn cynnwys nifer o amcanion cydraddoldeb. I ganfod mwy am flaenoriaethau’r Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021.

Mae gennym hefyd Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd 2015 –2018. I ddarganfod mwy amdan sut rydym yn cynnyd yn erbyn ein chwe amca, darllen y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Ar Y Cyd 2017

Arweinir y prosiect hwn gan Hannah Jenkins sy’n cael ei gefnogi gan Sarah Mahon, Ff: 01656 869366.

Y newyddion diweddaraf

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >

Comisiynydd Dioddefwyr yn ymweld â De Cymru

Ddydd Iau 12 Medi 2019, gwnaeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, groesawu'r Fonesig Vera Baird, y Comisiynydd Dioddefwyr newy…

Gweld mwy >