Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol

Beth yw Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol?

Mae hyrwyddo a pharchu cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol yn hanfodol i waith yr heddlu.  Mae cydraddoldeb yn golygu sicrhau trin pawb yn deg, heb gamwahaniaethu a chan gydnabod anghenion unigol.  Mae’n bwysig bod y gwasanaeth mae’r heddlu’n ei gynnig yn deall amrywiaeth y bobl sy’n rhan o’n cymuned ac yn trin pawb â thegwch, waeth beth sy’n wahanol amdanynt.

Y Ddeddf Cydraddoldeb

Mae’r Comisiynydd yn ddarostyngedig i Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n dweud bod rhaid i bob awdurdod cyhoeddus (sy’n cynnwys Heddlu De Cymru), wrth gyflawni ei swyddogaethau, dalu sylw priodol i’r angen i wneud y canlynol:

1)    Dileu camwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall mae’r Ddeddf yn ei wahardd neu sy’n waharddedig dani;

2)    Hyrwyddo cydraddoldeb cyfle rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno;

3)    Hybu perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn rhannu’r nodwedd honno.

Mae’r Ddyletswydd Gyffredinol yn gymwys ar gyfer pob nodwedd warchodedig heblaw priodas a phartneriaeth sifil.  Fodd bynnag, erys dyletswydd i ddileu camwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth ar gyfer y nodwedd honno.

Bydd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu’n gwneud ymdrech i sicrhau bod y rhai sy’n gweithio â ni neu’n ymwneud â ni’n cael eu trin yn deg a chyda parch ac nad ydynt yn dioddef camwahaniaethu ar sail unrhyw un o’r nodweddion gwarchodedig a nodir yn Neddf Cydraddoldeb 2010:

•    Oedran
•    Anabledd (gan gynnwys anableddau corfforol a meddyliol, nam ar y synhwyrau ac anableddau dysgu)
•    Ailbennu Rhywedd
•    Priodas neu Bartneriaeth Sifil
•    Beichiogrwydd a Mamolaeth
•    Hil (yn cynnwys hil, lliw, cenedligrwydd a tharddiad ethnig)
•    Crefydd a chred
•    Rhyw
•    Cyfeiriadedd Rhywiol

Yng  Nghymru, rydym hefyd yn cydnabod yr Iaith Gymraeg fel maes cydraddoldeb.

Mae’r Cynllun Heddlu a Gostwng Troseddu hefyd yn cynnwys nifer o amcanion cydraddoldeb. I ganfod mwy am flaenoriaethau’r Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu 2017-2021.

Mae gennym hefyd Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb ar y Cyd 2015 –2018. I ddarganfod mwy amdan sut rydym yn cynnyd yn erbyn ein chwe amca, darllen y Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Ar Y Cyd 2017

Arweinir y prosiect hwn gan Hannah Jenkins sy’n cael ei gefnogi gan Sarah Mahon, Ff: 01656 869366.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >