Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Mae camfanteisio’n rhywiol yn gyfystyr â cham-drin plant. Caiff dioddefwyr eu defnyddio neu eu gorfodi i gymryd rhan mewn gweithred rywiol, yn aml yn gyfnewid am sylw, anwyldeb, arian, cyffuriau, alcohol neu lety.

Gall unrhyw berson ifanc o unrhyw gefndir fod yn destun camfanteisio rhywiol. Mae’n digwydd i fechgyn a dynion ifanc yn ogystal â merched a menywod ifanc.

Nid yw plant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn wirfoddol – cânt eu gorfodi i gymryd rhan gan oedolion neu gyfoedion treisgar sy’n cyflwyno eu hunain fel ‘ffrind’ neu ‘gariad’.

Gall pobl ifanc gael eu targedu gan y sawl sy’n eu cam-drin ar-lein neu wyneb yn wyneb.

Arwyddion o gamfanteisio’n rhywiol ar blant

Yn aml, nid yw plant a phobl ifanc sy’n destun camfanteisio rhywiol yn gwybod bod rhywun yn camfanteisio arnynt.

Fodd bynnag, mae nifer o arwyddion sicr y gall plentyn fod yn cael ei baratoi ar gyfer camfanteisio rhywiol. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mynd ar goll am gyfnodau o amser neu’n dychwelyd adref yn hwyr yn rheolaidd
  • Colli ysgol yn rheolaidd neu ddim yn cymryd rhan mewn addysg
  • Cael anrhegion drud fel ffonau symudol, gemwaith – hyd yn oed gyffuriau – a methu egluro sut y’u cawsant
  • Cael perthynas â chariadon hŷn
  • Cleisiau a marciau ar y corff, clefydau a drosglwyddir yn rhywiol, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, hunan-niweidio
  • Cymdeithasu â phobl ifanc eraill y camfanteisir arnynt
  • Newid mewn hwyliau neu newidiadau yn eu lles emosiynol, bod yn gyfrinachgar, yn amddiffynnol neu’n ymosodgar pan ofynnir iddynt am eu bywyd personol
  • Ymddwyn mewn ffyrdd rhywiol amhriodol

Rhowch wybod amdano

Pwysig: Os ydych yn gwybod neu’n amau bod plentyn mewn perygl uniongyrchol, dylech ddeialu 999 yn syth.

Os ydych yn amau y gall plentyn fod mewn perygl, neu os oes gennych unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, byddai’n well gennym siarad â chi dros y ffôn (gallwch ein ffonio ar 101) neu wyneb yn wyneb.

Siaradwch â’r heddlu. Byddwn yn gwrando arnoch, yn eich cymryd o ddifrif ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu i’ch helpu.

Help a chefnogaeth

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant, neu os oes angen cyngor neu gymorth arnoch, gallwch ddefnyddio’r cysylltiadau canlynol:

Barnardo’s

Mae Barnardo’s, yr elusen i blant, yn helpu plant a theuluoedd y mae materion fel camfanteisio rhywiol a cham-drin domestig yn effeithio arnynt.

Bob blwyddyn, mae camfanteisio rhywiol yn effeithio ar filoedd o blant ledled y DU. Mae’r rhyngrwyd a dyfeisiau symudol yn golygu ei bod hyd yn oed yn haws i oedolion dwyllo plant sy’n agored i niwed. Mae canllaw Barnardo’s, sydd am ddim, yn dweud wrthych sut y gallwch sylwi bod plentyn mewn perygl, a’i helpu i’w gadw’n ddiogel.

I gael eich canllaw am ddim ac i ddysgu sut i sylwi ar yr arwyddion, tecstiwch SAFE i 82727 neu ffoniwch 0800 038 2531. Codir tâl am un neges destun neu un alwad ar gyfradd safonol y rhwydwaith.

NSPCC

Mae’r NSPCC yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau i blant ac oedolion, gan gynnwys llinellau cymorth cenedlaethol sydd wedi’u staffio gan gwnselwyr llinell gymorth wedi’u hyfforddi a all roi help a chyngor 24/7.

0800 1111 (ChildLine)

0808 800 5000 (Cymorth i rieni a gofalwyr)

Thinkuknow

Mae gwefan Thinkuknow yn wefan arbennig i blant a phobl ifanc ac yn rhoi cyngor gonest ac agored ar bynciau gan gynnwys rhyw a chydberthnasau, a’r rhyngrwyd.

Canolfan ddiogelwch CEOP

Os bydd rhywun wedi ymddwyn yn amhriodol tuag atoch chi neu tuag at blentyn, person ifanc neu rywun rydych yn ei adnabod ar-lein, dysgwch beth i’w wneud a sut i roi gwybod i’r heddlu, drwy fynd i ganolfan ddiogelwch CEOP.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >