Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Brif Swyddog

Mae gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu ddyletswydd gyfreithiol i benodi dau Brif Swyddog: Pennaeth Staff a Phrif Swyddog Ariannol.


Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones - Cyflog: £75,540.00

Rôl:

 • Cefnogi datblygiad parhaus a chyflawni blaenoriaethau ac addewidion y Comisiynydd.
 • Ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau statudol Pennaeth y gwasanaeth taladwy a’r Swyddog Monitro.
 • Goruchwylio agweddau cynllunio ariannol, cyllidebol, adnoddau a rheoli asedau swyddfa’r Comisiynydd.
 • Gyrru strategaethau craidd y Comisiynydd yn eu blaen a sicrhau fod trefniadau llywodraethu effeithiol yn eu lle.
 • Sicrhau ymgysylltu effeithiol ac effeithlon â phartneriaid a rhanddeiliaid mewnol ac allanol.
 • Sicrhau ymgysylltu effeithiol â’r Prif Gwnstabl a holl staff perthnasol y llu a chynllunio a rheoli materion y Comisiynydd.
 • Cynrychioli’r Comisiynydd ar gyfarfodydd lefel uchel
 • Cyfrannu at gyflwyno’r Cynllun Heddlu a Throseddu yn effeithiol ac effeithlon.

 

Prif Swyddog Ariannol – Peter Curran - Cyflog: £85,824.00

Rôl:

 • Rhoi cyngor ariannol i’r Comisiynydd ar holl agweddau gweithgareddau Heddlu De Cymru, yn cynnwys tîm y Comisiynydd ei hun, ac agweddau ariannol y cynllunio strategol a’r broses gwneud polisi
 • Sicrhau fod materion ariannol y Comisiynydd yn cael eu gweinyddu’n briodol a bod y Rheoliadau Ariannol yn cael eu dilyn a’u diweddaru a chyflawni swyddogaeth rheoli’r trysorlys;
 • Sicrhau rheoleidd-dra, priodoldeb a Gwerth am Arian yn y defnydd o arian cyhoeddus
 • Cynghori Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gadernid y gyllideb a digonolrwydd yr arian wrth gefn, ac am unrhyw oblygiadau dilynol yn y tymor hir a chanolig a ddaw yn sgil materion cyllidebol;
 • Sicrhau fod datganiadau cyfrifon y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn cael eu cynhyrchu;
 • Cynghori, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth Staff, ar ddiogelu asedau, yn cynnwys rheoli risg ac yswiriant
 • Trefnu gosod a chyhoeddi’r praesept.

Y newyddion diweddaraf

Y Comisiynydd yn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr

Mewn ymateb i ddigwyddiadau yn Aberogwr ddydd Iau 25 Mehefin 2020, dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, Alun Michael:

“Roedd y golygfe…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn dyfarnu bron £600k i gefnogi gwasanaethau cam-drin domestig led…

Mewn partneriaeth â'r Weinyddiaeth Gyfiawnder, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Alun Michael yn falch o gyhoeddi bod £635,150 wedi cael ei ddyran…

Gweld mwy >

Mae Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu ledled Cymru yn chwarae rôl ganolog y…

Ers 2003, mae rôl Swyddogion Cefnogi Cymunedol yr Heddlu (SCCH) wedi bod yn ganolog i blismona bro ar draws Cymru. Mae hyn wedi bod yn arbennig o amlw…

Gweld mwy >