Resize Text:

Switch to:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tîm y Comisiynydd

Caiff Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, ei gefnogi gan dîm bach o staff, sy’n ei gynorthwyo i gyflawni ei ddyletswyddau.

Ym mis Tachwedd 2016 cafodd Emma Wools ei phenodi’n Ddirprwy Gomisiynydd ar secondiad o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru (NOMS), a gafodd ei gadarnhau gan Banel yr Heddlu a Throseddu De Cymru ar 18 Hydref 2016. Mae’r penodiad hwn yn bodloni’r gofyniad cyfreithiol ar gyfer y rôl hon ac mae’n llenwi’r bwlch sydd wedi’i adael gan y Dirprwy Gomisiynydd blaenorol, Sophie Howe, a ddaeth yn Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru.


Uwch Staff

Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu – Emma Wools
Pennaeth Staff (Dros Dro) – Lee Jones
Prif Swyddog Cyllid – Peter Curran
Comisiynydd Cynorthwyol/Cyfarwyddwr Strategaeth a Rhaglenni – Mark Brace


Staff Eraill

• Arweinydd Strategol – Partneriaethau x 1
• Arweinydd Strategol – Bregusrwydd a Dioddefwyr x 1
• Arweinydd Strategol – Cyfiawnder Troseddol x 1
• Arweinydd Strategol – Comisiynu, Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl x 1
• Arweinydd Strategol – Craffu a Sicrwydd x 1
• Arweinydd Strategol – Safonau a Chydymffurfio x 1
• Swyddogion Polisi x 4
• Swyddogion Cymorth Prosiect a Pholisi x 2
• Swyddog Comisiynu, Grantiau a Chyllid x 1
• Rheolwr Busnes x 1
• Prif Ddadansoddwr x 1
• Cynghorydd Gweithredol a Swyddogion Cymorth x 2
• Swyddog Ymgysylltu a Sicrwydd x 0.8
• Swyddog Ansawdd, Safonau a Chydymffurfio x 1
• Swyddogion Cymorth Llywodraethu x 2
• Cynorthwydd Personol y Comisiynydd x 1
• Swyddogion Cymorth Gweinyddol x 1.6
• Cynorthwywyr Gweinyddol x 2.6


Demograffeg Tîm (ym mis Hydref 2019)

Cyfanswm Nifer y Staff: 32 (Gan gynnwys secondiadau o'r tu allan ac eithrio secondiadau allanol)
Rhyw: Benyw – 24 Gwryw – 6
Aelodau o staff ag anabledd: 0
Aelodau o staff o gefndir lleiafrifoedd ethnig: 2

 

Staff y prif gwnstabl ar secondiad

  • Mae secondio swyddog yr heddlu i weithio fel swyddog staff i'r Comisiynydd yn cyflawni 3 diben:
    1. Darparu cymorth uniongyrchol gan swyddog yr heddlu sy'n deall gweithrediadau'r heddlu ar y pen blaen ac sy'n aml yn gallu helpu i esbonio'r ffordd yr ymdrinnir â materion yn uniongyrchol yn ystod cyfarfodydd yn hytrach na thrwy ohebiaeth hwyrach.
    2. Mae gwybodaeth weithredol swyddog yn aml yn ein galluogi i gyfeirio pobl at y lle iawn o fewn Heddlu De Cymru ar gyfer delio â materion a chael atebion cyflym i ymholiadau syml nad ydynt yn gofyn am sgwrs rhwng y Comisiynydd a'r Prif Swyddogion.
    3. Mae'n cynnig cyfle datblygu i'r swyddog sydd wedi'i secondio a fydd yn Rhingyll profiadol fel arfer sy'n awyddus i gael ei ddyrchafu yn Arolygydd ac a fydd, felly, yn elwa o natur strategol y cyfarfodydd y mae'n mynd iddynt gyda'r Comisiynydd, ac yn datblygu ymwybyddiaeth o bartneriaid y mae'r Comisiynydd yn gweithio gyda nhw ym maes Llywodraeth Leol, y GIG, Llywodraeth Cymru ac amrywiaeth o gyrff statudol a gwirfoddol.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >