Resize Text:

Switch to:

Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd Plismona

Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd Plismona (PALG)

 

Mae Grŵp Atebolrwydd a Dilysrwydd Plismona yn galluogi sefydliadau allanol ac ymgynghorwyr annibynnol i fod yn gyfeillion beirniadol i Heddlu De Cymru, gan helpu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn ei rôl graffu, a sicrhau bod Heddlu De Cymru yn atebol ac yn dryloyw. 

Mae aelodau PALG, sy'n cynrychioli amrywiaeth o sefydliadau, yn helpu'r Comisiynydd fynd ati i hyrwyddo triniaeth deg ac arferion dilys yn rhagweithiol ym mhob rhan o amgylchedd gwaith Heddlu De Cymru ac wrth ymwneud â chymunedau De Cymru.    Mae'r grŵp annibynnol yn goruchwylio ac yn craffu ar Heddlu De Cymru mewn perthynas â'r canlynol:

  • Defnyddio pwerau plismona (gan gynnwys stopio a chwilio a defnyddio grym)
  • Hygyrchedd a thryloywder system ymddygiad a chwynion yr heddlu
  • Datblygu a gweithredu polisïau, prosiectau ac arferion
  • Ymgysylltu a rhyngweithio â'r cyhoedd
  • Materion tegwch yn y gwaith
  • Annog amrywiaeth yn y gweithle
  • Hynt yr amcanion cydraddoldeb a nodwyd fel rhan o Ddyletswyddau Penodol y Ddeddf Cydraddoldeb.

Mae cofnodion o'r cyfarfodydd hyn ar gael isod: 

Mawrth 2019

Mehefin 2019 

Cynhelir cyfarfodydd bob chwarter, a Phrif Weithredwr y Comisiynydd Heddlu a Throseddu sy'n eu cadeirio. Gellir dod o hyd i ganlyniadau cyfarfodydd diweddar PALG yma.  I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn am gael ymuno â'r grŵp, cysylltwch â hannah.jenkins-jones@south-wales.pnn.police.uk .

 

 

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >