Resize Text:

Switch to:

Cwynion yn erbyn tîm y Comisiynydd

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn aelodau o’i dîm.

Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg gan aelod o’r tîm neu’n ystyried bod yr aelod o’r tîm wedi ymddwyn mewn ffordd nad yw’n cyrraedd y safonau y byddai unigolyn rhesymol yn eu disgwyl, mae gennych yr hawl i wneud cwyn.

Cwblhewch y Ffurflen Gwneud Cwyn yn Erbyn Tîm y Comisiynydd a’i dychwelyd drwy’r post neu dros e-bost i:

Tŷ Morgannwg
Pencadlys yr Heddlu
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SU

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Os hoffech wneud cwyn am swyddog yr Heddlu mewn rheng islaw rheng y Prif Gwnstabl, cysylltwch ag Adran Safonau Proffesiynol Heddlu De Cymru.

Bydd y Comisiynydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am hynt eich cwyn ar bob cam o’r broses gwyno.

Efallai yr hoffech gyfeirio at ein Polisi Cwynion

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >