Resize Text:

Switch to:

Cwynion am y Prif Gwnstabl

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru.

Os ydych o’r farn eich bod wedi cael eich trin yn annheg gan y Prif Gwnstabl, neu’n ystyried ei fod wedi ymddwyn mewn modd sydd islaw’r safonau y byddai unigolyn rhesymol yn ei ddisgwyl, mae hawl gennych i gwyno.

Ar ôl cael cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl, bydd y Comisiynydd yn penderfynu a ddylid cofnodi’r cwyn cyn pen deg diwrnod gwaith ac yna rhoi gwybod i chi, yn unol â’r Canllawiau Statudol a luniwyd gan Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu.  Byddwch yn cael gwybod am gynnydd eich cais yn ystod pob cam o’r broses.

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau i:

Ty Morgannwg
Pencadlys Heddlu
Penybont
CF31 3SU

E-bost: commissioner@south-wales.pnn.police.uk

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae tudalen olaf y Ffurflen Gwyno yn cynnwys cwestiynau am gydraddoldeb ac amrywiaeth.  Er bod llenwi’r adran hon yn ddewisol, byddem yn gwerthfawrogi petai modd i chi ei llenwi.  Yn syml mae’n ein galluogi i fonitro proffil yr achwynwyr a nodi tueddiadau a allai fod yn bwysig.

Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac ni fydd yn gysylltiedig â’ch cwyn bersonol nac yn cael ei defnyddio gan unrhyw un sy’n ymdrin â’ch cwyn.

Efallai yr hoffech hefyd gyfeirio at ein polisi cwynion

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >