Resize Text:

Cwyn yn erbyn Panel yr Heddlu Throseddu

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am oruchwylio Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac adolygu a chraffu ei benderfyniadau.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy’n gyfrifol am weinyddu Panel yr Heddlu a Throseddu.

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am ymchwilio i gwynion yn erbyn Panel yr Heddlu a Throseddu.

Gwelir y manylion cyswllt isod:

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Ffôn: 0300 790 0203

Ffacs: 01656 641199

www.ombudsman-wales.org.uk

Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >