Resize Text:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn cynnal nifer o grwpiau ffocws cymunedol ac ymweliadau, arolygon a digwyddiadau cyhoeddus i sicrhau eich bod yn cael cyfle i rannu eich barn ar faterion yn ymwneud â phlismona lleol. Mae ymgysylltu â'r gymuned yn rhoi darlun cyfoethocach i'r Comisiynydd o bryderon lleol ac yn ei alluogi i ymgymryd yn well â'i ddyletswydd i ddal yr heddlu i gyfrif ar eich rhan.

Mae datblygu cydberthnasau da yn lleol yn arbennig o bwysig, yn enwedig pan fydd y gwaith a wnawn yn cynnwys ac yn effeithio ar ein cymunedau yn uniongyrchol ac ar brydiau yn dibynnu ar gynaliadwyedd gwirfoddoli neu ymgyrchu i gael ei hyrwyddo neu ei arwain gan gymunedau.


Gan fod dyletswydd ar y Comisiynydd Heddlu a throsedd o dan y Ddeddf Diwygio'r heddlu a chyfrifoldeb cymdeithasol i ' gael barn ' y cyhoedd a dioddefwyr troseddau am faterion sy'n ymwneud â phlismona, mae'n bwysig bod cysylltiadau cymunedol yn cael eu cynnal er mwyn galluogi Aelodau'r cyhoedd gael llais.


Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cyfarfod yn rheolaidd â chynrychiolwyr a grwpiau'r gymuned leol i ddeall a mynd i'r afael â materion lleol a godwyd. Rydym yn cydnabod na all yr adborth hwn ar ei ben ei hun gynrychioli barn pob cymuned ac felly drefnu a mynychu nifer o weithgareddau ymgysylltu wedi'u targedu i sicrhau bod y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn cael cyfle cyfartal i gael eu clywed.

 

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi cymeradwyo'r ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru’. Bwriad yr egwyddorion hyn yw annog gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd o ansawdd dda, a hynny'n gyson. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr egwyddorion hyn yma

                        

 I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch ymgysylltu'r Comisiynydd ac am gyfleoedd i gymryd rhan, cymerwch olwg ar ein ‘calendr digwyddiadau sydd i ddod’ isod.

Y newyddion diweddaraf

Cefnogaeth bellach gan y Comisiynydd ar gyfer Ymgyrch Cymorth i Ferched Cymru

Gall ynysu wneud pethau'n waeth i’r bobl hynny sy'n byw gyda thrais a cham-drin domestig. Gallent fod mewn perygl o niwed difrifol. Felly, mae Comisi…
Gweld mwy >

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, yn gwahodd cwestiynau gan y cyh…

Fel rhan o'i waith craffu a chymorth arferol gyda'r Prif Gwnstabl a swyddogion a staff Heddlu De Cymru, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Mi…

Gweld mwy >

Neges i gymunedau De Cymru gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Al…

Yn sgil y cyfyngiadau newydd a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog neithiwr, nid oes angen i'r heddlu ddweud wrthych am ddilyn y rheolau. Y model i fi yw'r…
Gweld mwy >