Resize Text:

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd yn cynnal nifer o grwpiau ffocws cymunedol ac ymweliadau, arolygon a digwyddiadau cyhoeddus i sicrhau eich bod yn cael cyfle i rannu eich barn ar faterion yn ymwneud â phlismona lleol. Mae ymgysylltu â'r gymuned yn rhoi darlun cyfoethocach i'r Comisiynydd o bryderon lleol ac yn ei alluogi i ymgymryd yn well â'i ddyletswydd i ddal yr heddlu i gyfrif ar eich rhan.

Mae datblygu cydberthnasau da yn lleol yn arbennig o bwysig, yn enwedig pan fydd y gwaith a wnawn yn cynnwys ac yn effeithio ar ein cymunedau yn uniongyrchol ac ar brydiau yn dibynnu ar gynaliadwyedd gwirfoddoli neu ymgyrchu i gael ei hyrwyddo neu ei arwain gan gymunedau.


Gan fod dyletswydd ar y Comisiynydd Heddlu a throsedd o dan y Ddeddf Diwygio'r heddlu a chyfrifoldeb cymdeithasol i ' gael barn ' y cyhoedd a dioddefwyr troseddau am faterion sy'n ymwneud â phlismona, mae'n bwysig bod cysylltiadau cymunedol yn cael eu cynnal er mwyn galluogi Aelodau'r cyhoedd gael llais.


Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cyfarfod yn rheolaidd â chynrychiolwyr a grwpiau'r gymuned leol i ddeall a mynd i'r afael â materion lleol a godwyd. Rydym yn cydnabod na all yr adborth hwn ar ei ben ei hun gynrychioli barn pob cymuned ac felly drefnu a mynychu nifer o weithgareddau ymgysylltu wedi'u targedu i sicrhau bod y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu yn cael cyfle cyfartal i gael eu clywed.

 

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi cymeradwyo'r ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru’. Bwriad yr egwyddorion hyn yw annog gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd o ansawdd dda, a hynny'n gyson. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr egwyddorion hyn yma

                        

 I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch ymgysylltu'r Comisiynydd ac am gyfleoedd i gymryd rhan, cymerwch olwg ar ein ‘calendr digwyddiadau sydd i ddod’ isod.

Y newyddion diweddaraf

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru wedi'i achredu'n ffurfiol fel cyflogw…

Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi ein bod bellach wedi ein hachredu fel Cyflogwr Cyflog Byw. Mae hyn yn golygu y bydd pob aelod o staff sy'n gweithio …

Gweld mwy >

PCSO yn cynrychioli Heddlu De Cymru mewn Rhaglen Arweinyddiaeth newydd i Gymru

Ar 10 Rhagfyr, roedd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, a'r Dirprwy Brif Gwnstabl Jeremy Vaughan yn falch o ymuno â Chomisiynydd Cenedla…

Gweld mwy >

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >