Resize Text:

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae meithrin cydberthnasau da yn lleol yn bwysig iawn, yn enwedig pan fydd y gwaith a wnawn yn ymwneud â chymunedau ac yn effeithio arnynt yn uniongyrchol, ac ambell waith yn dibynnu ar gymunedau i hyrwyddo neu arwain gwaith gwirfoddoli neu ymgyrchu.

Gan ei fod yn ddyletswydd ar y Comisiynydd Heddlu a Throseddu dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol i 'gasglu safbwyntiau' y cyhoedd a dioddefwyr trosedd am faterion sy'n ymwneud â phlismona, mae'n bwysig bod cysylltiadau cymunedol yn cael eu cynnal er mwyn rhoi llais i aelodau'r cyhoedd.

 

                             

 

Mae'r Comisiynydd hefyd wedi cymeradwyo'r ‘Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yng Nghymru’. Bwriad yr egwyddorion hyn yw annog gweithgarwch ymgysylltu â'r cyhoedd o ansawdd dda, a hynny'n gyson. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr egwyddorion hyn yma

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am weithgarwch ymgysylltu'r Comisiynydd ac am gyfleoedd i gymryd rhan, cymerwch olwg ar ein ‘calendr digwyddiadau sydd i ddod’ isod.

Y newyddion diweddaraf

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >

Comisiynydd Dioddefwyr yn ymweld â De Cymru

Ddydd Iau 12 Medi 2019, gwnaeth Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru, groesawu'r Fonesig Vera Baird, y Comisiynydd Dioddefwyr newy…

Gweld mwy >