Resize Text:

Switch to:

Ymgynghori

                          AROLWG PRAESEPT YR HEDDLU NAWR YN FYW

CYMERWCH RAN A RHANNWCH - https://www.smartsurvey.co.uk/s/praesept/

 

Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn gwahodd y cyhoedd, partneriaid statudol a sefydliadau trydydd sector i roi eu barn ar faterion sy'n ymwneud â phlismona a darparu gwasanaethau. Mae barn y cyhoedd a'i bartneriaid yn bwysig i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu wrth iddo lywio ei benderfyniadau.

 

 

Er mwyn sicrhau y rhoddir gwybod i bobl am effaith eu cyfraniad, byddwn yn cyhoeddi canfyddiadau'r ymgynghoriad ar-lein, a fydd hefyd yn dangos y camau a gymerwyd o ganlyniad i'r adborth a gafwyd.

Er mwyn cael dweud eich dweud, cadwch mewn cysylltiad drwy wylio ein gwefan a'n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ein hymgyngoriadau a'n cyfleoedd ymgysylltu diweddaraf.

 

Ymgyngoriadau Byw

Arolwg Praesept - Yn cau 9fed Rhagfyr 2019

 

Ein cyfraniad plismona: Praesept yr Heddlu

Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a throsedd De Cymru, sy'n gyfrifol am ymgynghori â thrigolion De Cymru ynghylch praesept yr heddlu. Praesept yr heddlu yw'r swm y mae preswylwyr yn ei gyfrannu tuag at blismona fel rhan o'u treth gyngor ac mae'n rhan hanfodol o blismona.


O ran eich hysbysiad treth gyngor, caiff ei nodi fel taliad ar gyfer ' Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ', sy'n gyfrifol am bennu'r gyllideb ar gyfer yr heddlu. 

 I gael gwybod mwy am braesept yr heddlu Darllenwch ein 'Eich cyfraniad tuag at blismona - Yr hyn sydd angen i chi ei wybod'

 

Ymgynghoriadau Blaenorol

Ymgynghori                                                      Crynodeb o'r ymateb i'r ymgynghoriad
Praesept yr Heddlu 2019/20 Ymateb i'r Ymgynghoriad Cyhoedus
   
   

 

 

Y newyddion diweddaraf

Hysbyseb am Aelod Cyfetholedig Annibynnol ar gyfer Panel yr Heddlu a Throsedd …

Mae Panel yr Heddlu a Throsedd De Cymru (y Panel) yn chwilio am unigolyn ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’r Panel fel Aelod Cyfetholedig Annibynnol i…

Gweld mwy >

Lansio strategaeth newydd i fynd i'r afael â Thrais yn erbyn Menywod a Merched y…

Yn Neuadd y Sir Caerdydd, ddydd Iau 3 Hydref, croesawodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Y Gwir Anrh Alun Michael, bartneriaid ledled De Cymru i la…

Gweld mwy >

Y Comisiynydd yn cydnabod cyfraniad Hyrwyddwyr Datblygu pobl dduon ac Asiaidd a …

Yr wythnos hon cynhaliodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Alun Michael, y cyntaf mewn cyfres o ddigwyddiadau er mwyn cydnabod ymrwymiad a chymorth …

Gweld mwy >